Oud-vei­lig­heids­ad­vi­seur Po­well wil geen VN-am­bas­sa­deur wor­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Di­na Po­well heeft aan de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump la­ten we­ten dat ze niet aan de slag wil gaan als VN-am­bas­sa­deur van de Ver­e­nig­de Sta­ten. Trump ziet de top­vrouw van Gold­man Sachs juist als een ge­schik­te op­vol­ger van Nik­ki Ha­ley, die aan het ein­de van dit jaar ver­trekt.

Trump noem­de haar naam in ge­sprek­ken met ver­schil­len­de jour­na­lis­ten. Ze heeft don­der­dag ech­ter aan Trump la­ten we­ten bij Gold­man Sachs te wil­len blij­ven. Po­well was eer­der plaats­ver­van­gend na­ti­o­naal vei­lig­heids­ad­vi­seur. Ver­schil­len­de Ame­ri­kaan­se me­dia mel­den dat Po­well zelf af­ziet van de func­tie, maar het wel een eer vindt dat ze als po­ten­ti­ë­le kan­di­daat ge­noemd werd.

Trump zou ook den­ken aan zijn ei­gen doch­ter. De pre­si­dent zei dat Ivan­ka Trump “on­ge­loof­lijk” zou zijn bij de VN, maar dat hij van ne­po­tis­me kon wor­den be­schul­digd als hij haar naar vo­ren zou schui­ven.

Ha­ley maak­te haar ver­trek dins­dag be­kend. Ze zou een half jaar ge­le­den al te­gen Trump ge­zegd heb­ben dat ze een tijd vrij wil­de ne­men. Dat zou voor de pre­si­dent als een ver­ras­sing zijn ge­ko­men. Hij zei dins­dag dat Ha­ley “fan­tas­tisch werk” heeft ver­richt en dat hij hoopt dat ze ooit zal te­rug­ko­men.

Kort na Trumps aan­tre­den werd Ha­ley aan­ge­steld als VN-am­bas­sa­deur. Ze had een pro­mi­nen­te rol bij de Ver­e­nig­de Na­ties en stond aan het roer van het Ame­ri­kaan­se ver­trek uit de VN-Men­sen­rech­ten­raad. De exac­te re­den van het ver­trek van Ha­ley is nog niet be­kend.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.