Tur­kije heeft ge­luids­op­na­men die dood Sa­oe­di­sche jour­na­list be­wij­zen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - Me­de­wer­kers van de Turk­se re­ge­ring heb­ben aan col­le­ga’s uit de Ver­e­nig­de Sta­ten la­ten we­ten dat ze vi­deo’s en au­di­oop­na­men heb­ben die be­wij­zen dat de jour­na­list Ja­mal Khas­hog­gi is ge­dood in het Sa­oe­di­sche con­su­laat in Istan­boel.

De Ame­ri­ka­nen zeg­gen te­gen The Was­hing­ton Post dat voor­al de au­dio-op­na­men sterk be­wijs­ma­te­ri­aal zijn. Er zou te ho­ren zijn dat Khas­hog­gi wordt aan­ge­hou­den, ge­mar­teld en uit­ein­de­lijk ge­dood en in stuk­ken wordt ge­zaagd.

De Ame­ri­kaan­se re­ge­rings­me­de­wer­kers den­ken dat dit de re­den is dat de Tur­ken zo snel tot de con­clu­sie kwa­men dat Sa­oe­diAra­bië hem zou heb­ben ver­moord. De Turk­se ge­hei­me dienst wil het ma­te­ri­aal niet vrij­ge­ven, om­dat dan be­kend wordt hoe bui­ten­land­se am­bas­sa­des wor­den af­ge­luis­terd. De Sa­oe­di­sche jour­na­list had al­tijd goe­de ban­den met het Sa­oe­di­sche ko­nings­huis, maar schreef kri­tisch over de hui­di­ge kroonprins Mo­ha­med Bin Salman. Khas­hog­gi ging vo­ri­ge week dins­dag naar het con­su­laat in Istan­boel om din­gen te re­ge­len voor zijn hu­we­lijk. Hij lijkt het con­su­laat niet te heb­ben ver­la­ten.

Het Ame­ri­kaan­se Huis van Af­ge­vaar­dig­den wil dat al­le wa­pen­ver­ko­pen aan Sa­oe­diAra­bië wor­den ge­stopt. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump is bang dat de wa­pens dan in Chi­na en Rus­land wor­den ge­kocht en wil juist dat de han­del met de Sa­oe­di’s blijft door­gaan.

Tur­kije en Sa­oe­di-Ara­bië gaan sa­men een team sa­men­stel­len dat on­der­zoek gaat doen naar de ver­dwij­ning van Khas­hog­gi.

(NU)

De­mon­stran­ten dra­gen een por­tret van de ver­dwe­nen jour­na­list Ja­mal Khas­hog­gi met zich mee. (Fo­to: TheWorldNews)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.