WK­fi­na­list droom­de van Bay­ern Mün­chen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­te Re­bic had de­ze zo­mer graag de over­stap ge­maakt van Ein­tracht Frank­furt naar Bay­ern Mün­chen. De aan­val­ler kon zijn trai­ner Ni­ko Ko­vac ach­ter­na­gaan, maar tot een trans­fer kwam het uit­ein­de­lijk niet. Vol­gens BILD kreeg Ko­vac een ne­ga­tie­ve res­pons van de club­lei­ding, na­dat hij af­ge­lo­pen zo­mer voor­stel­de om Re­bic met zich mee te ne­men.

De 22-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal van Kro­a­tië, die ze­ven­tig mi­nu­ten mee­deed tij­dens de ver­lo­ren WK­fi­na­le te­gen Frank­rijk, droom­de van een stap ho­ger­op, be­ves­tigt spor­tief di­rec­teur Bru­no Hüb­ner van Frank­furt. “Het was ze­ker zijn droom om Ni­ko Ko­vac, die als een va­der­fi­guur is voor hem, ach­ter­na te gaan naar Bay­ern. An­te werd al­tijd ge­zien als een groot ta­lent dat zijn po­ten­ti­eel niet kon waar­ma­ken. Dat ver­an­der­de on­der Ni­ko Ko­vac. Hij heeft hem op de kaart ge­zet.” Het liep an­ders: in au­gus­tus sig­neer­de Re­bic een nieuw con­tract tot me­dio 2022 in Frank­furt. Vol­gens Hüb­ner was dat de bes­te keu­ze die de aan­val­ler kon ma­ken. “Hij weet dat de Bun­de­s­li­ga bij zijn speel­stijl past. In Ita­lië wist hij niet door te bre­ken en in Span­je zijn er maar een paar in­te­res­san­te clubs. An­te weet wat hij Ein­tracht ver­schul­digd is en be­sloot om hier te blij­ven. Daar wa­ren we na­tuur­lijk blij mee. “Re­bic maak­te in 2013 de over­stap van RNK Split naar Fi­o­ren­ti­na, maar speel­de slechts acht du­els voor de Serie A-club. Hij werd ver­huurd aan RB Leip­zig, Hel­las Ver­o­na en twee sei­zoe­nen lang aan Frank­furt. De club uit de Bun­de­s­li­ga maak­te af­ge­lo­pen zo­mer ge­bruik van de op­tie tot koop voor twee mil­joen eu­ro. Re­bic kwam tot sco­ren in zijn laat­ste drie com­pe­ti­tie­du­els voor Frank­furt. In to­taal kwam hij tot 8 goals in 49 Bun­de­s­li­ga-wed­strij­den.

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.