Duits me­di­um ziet geen re­den tot rec­ti­fi­ca­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het Duit­se me­di­um Der Spie­gel staat nog al­tijd vol­le­dig ach­ter de pu­bli­ca­tie over Cris­ti­a­no Ro­nal­do, waar­in de ster­spe­ler van Ju­ven­tus eind vo­ri­ge maand aan de hand van do­cu­men­ten door ver­meend slacht­of­fer Ka­thryn May­or­ga werd be­schul­digd van ver­krach­ting. De 33-ja­ri­ge Ro­nal­do zou May­or­ga ne­gen jaar ge­le­den heb­ben ver­kracht in een ho­tel in Las Ve­g­as. Bij mon­de van zijn ad­vo­caat Pe­ter Chris­tian­sen ont­ken­de de Por­tu­gees de aan­tij­gin­gen on­langs met klem. Er werd ge­spro­ken van las­ter en de do­cu­men­ten wer­den be­stem­peld als nep. “We heb­ben hon­der­den do­cu­men­ten van ver­schil­len­de bron­nen die on­ze be­richt­ge­ving on­der­steu­nen”, meld­de Der Spie­gel gis­te­ren in een ver­kla­ring.

“Die do­cu­men­ten zijn ja­ren­lang gron­dig ge­a­na­ly­seerd en aan­ge­vuld met ver­der on­der­zoek. Al­le in­for­ma­tie is vóór pu­bli­ca­tie zorg­vul­dig ge­con­tro­leerd.” Na de ver­meen­de ver­krach­ting schik­te Ro­nal­do in 2010 met May­or­ga. Hij be­taal­de haar om­ge­re­kend 325.000 eu­ro aan zwijg­geld. Uit do­cu­men­ten die via Foot­ball Leaks in han­den van Der Spie­gel wa­ren ge­ko­men, zou blij­ken dat hij schuld be­kend had: “Ze zei her­haal­de­lijk ‘nee’ en ‘stop’, maar ik wil­de niet luis­te­ren.”

Het Duit­se blad ver­baast zich niet over de re­ac­tie van Ro­nal­do en zijn ad­vo­ca­ten. “Ze heb­ben blijk­baar voor de­zelf­de de­fen­sie­ve stra­te­gie ge­ko­zen die ze al eer­der heb­ben toe­ge­past bij pu­bli­ca­ties waar­in hij slecht naar vo­ren kwam”, schrijft het tijd­schrift. “Toen Der Spie­gel in april 2017 voor het eerst schreef over de ver­meen­de ver­krach­ting en de schik­king tus­sen May­or­ga en Ro­nal­do, werd dat ra­port al ‘jour­na­lis­tie­ke fic­tie’ ge­noemd. In de ver­kla­ring van ad­vo­caat Chris­tian­sen wordt nu ech­ter toe­ge­ge­ven dat Ro­nal­do in­stem­de met het be­ta­len van zwijg­geld.” Chris­tian­sen gaf in­der­daad toe dat Ro­nal­do zwijg­geld be­taal­de aan May­or­ga, maar al­leen om­dat men­sen om hem heen ad­vi­seer­den een ein­de te ma­ken aan “be­schul­di­gin­gen die al­leen maar be­doeld zijn om zijn re­pu­ta­tie ka­pot te ma­ken”. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.