Bonds­coach BVI gaat vol voor ze­ge

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - “We zijn goed voor­be­reid, mijn spe­lers zijn ge­brand om de­ze wed­strijd te spe­len en ik neem al­leen ge­noe­gen met een ze­ge”, zei bonds­coach Jonh Ri­ley van Bri­tish Vir­gin Is­lands (BVI) gis­te­ren op de pers­con­fe­ren­tie, die ge­hou­den werd in het ka­der van het kwa­li­fi­ca­tie­du­el voor de Na­ti­ons Le­a­gue tus­sen Su­ri­na­me en BVI. De­ze wed­strijd wordt van­daag om 19.30 uur ge­speeld.

BVI kon zijn eer­ste wed­strijd in de­ze kwa­li­fi­ca­tie­reeks te­gen Mart­i­ni­que niet af­wer­ken van­we­ge een or­kaan. Hier­door heeft het team van Ri­ley meer tijd ge­had om zich voor te be­rei­den op het du­el te­gen Su­ri­na­me. Ri­ley heeft Su­ri­na­me zien voet­bal­len te­gen Do­mi­ni­ca in de eer­ste wed­strijd van de­ze reeks en hij weet waar de ster­ke en zwak­ke pun­ten van Su­ri­na­me lig­gen. De bonds­coach van BVI weet dat Su­ri­na­me er al­les aan zal doen om dit du­el te win­nen, daar­om is hij met zijn sterk­ste se­lec­tie ge­ko­men. Hij zegt dat on­ge­veer vijf spe­lers in de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie van BVI spe­len en de an­de­re spe­lers ko­men uit En­ge­land, VS en Ne­der­land. Vol­gens hem zijn som­mi­ge spe­lers se­mi­prof en an­de­re prof. Ri­ley geeft aan dat hij en zijn spe­lers er al­les aan zul­len doen om met de drie pun­ten huis­waarts te ke­ren. Ook aan­voer­der Troy Caesar van BVI zegt dat zij vol voor de ze­ge gaan. Hij weet dat BVI het niet ge­mak­ke­lijk zal krij­gen, om­dat Su­ri­na­me in ei­gen land en voor ei­gen pu­bliek zal spe­len. Maar hij meent dat BVI goe­de kan­sen maakt om dit du­el te win­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.