AK-sta­di­on af­ge­keurd

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL ­ Su­ri­na­me mag al­leen kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den voor de Na­ti­ons Le­a­gue in het An­dré Kamp­er­veen­sta­di­on af­wer­ken, maar niet de wed­strij­den van het hoofd­toer­nooi van de Na­ti­ons Le­a­gue. Dit zei voor­zit­ter Jo­hn Kris­hna­dath van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB) gis­te­ren op de pers­con­fe­ren­tie, die ge­hou­den werd in het ka­der van het Na­ti­ons Le­a­gue kwa­li­fi­ca­tie­du­el tus­sen Su­ri­na­me en Bri­tish Vir­gin Is­lands.

Kris­hna­dath geeft aan dat het AK-sta­di­on nog niet vol­doet aan de ei­sen van de FIFA en de Con­ca­caf. Hij zegt ook dat het sta­di­on niet be­schikt over vol­doen­de toi­let­ten en bad­ka­mers. Ver­der zegt hij dat FIFA eist dat het sta­di­on mi­ni­maal 7500 zit­plaat­sen moet heb­ben, maar mo­men­teel telt het na­ti­o­na­le sta­di­on van Su­ri­na­me slechts 7100 zit­plaat­sen. In de af­ge­lo­pen maan­den heeft de SVB het AK-sta­di­on op­ge­knapt, maar dat is nog niet ge­noeg. De voor­zit­ter geeft aan dat als Su­ri­na­me het hoofd­toer­nooi van de Na­ti­ons Le­a­gue be­reikt, dan zal het in een an­der land zijn thuis­wed­strij­den moe­ten af­wer­ken. Kris­hna­dath meent dat al­leen het hu­ren van het veld van een an­der land al dui­zen­den USD’s gaat kos­ten en dan ko­men ver­blijf­kos­ten, voe­dings­kos­ten en ver­voers­kos­ten er­bij. Vol­gens Kris­hna­dath ligt al een plan klaar om het AK­sta­di­on naar het ni­veau van de FIFA-stan­daar­den te bren­gen, maar dat gaat on­ge­veer USD 30 mil­joen kos­ten. De voor­zit­ter is spon­so­ren aan het zoe­ken en hij hoopt dat het be­drijfs­le­ven een bij­dra­ge zal le­ve­ren om het plan te re­a­li­se­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.