Kro­a­tië en En­ge­land stel­len te­leur

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Kro­a­tië re­ken­de in de hal­ve fi­na­le van het WK na ver­len­ging af met En­ge­land (2-1), maar gis­te­ren slaag­de men er niet in om de ei­land­be­wo­ners te klop­pen. In een ge­za­pi­ge wed­strijd met wei­nig gro­te kan­sen werd er niet ge­scoord: 0-0. Kro­a­tië en En­ge­land heb­ben nu al­le­bei één punt na twee speel­ron­den in de vier­de groep van de UEFA Na­ti­ons Le­a­gue. Span­je leidt de pou­le met zes pun­ten.

De wed­strijd in Rije­ka werd zon­der pu­bliek af­ge­werkt van­we­ge een straf uit het na­jaar van 2015. Rond­om een wed­strijd te­gen Ita­lië bleek er een ha­ken­kruis in het veld ge­maaid te zijn en tij­dens dat du­el wa­ren de con­tou­ren van die swas­ti­ka goed zicht­baar. In de eer­ste helft ge­beur­de er niet veel en doel­kan­sen wa­ren dan ook schaars. Ivan Pe­ri­sic en An­te Re­bic zorg­den voor eni­ge drei­ging, ter­wijl Har­ry Ka­ne bij de En­gel­sen op een ei­land stond en Mar­cus Rash­ford en Ra­heem Ster­ling nau­we­lijks ge­vaar­lijk kon­den wor­den. De bes­te kans was voor Eric Dier, die vlak voor rust de paal raak­te. Aan de an­de­re kant van het veld red­de doel­man Jor­dan Pick­ford op een schot van And­rej Kra­ma­ric. Het was veel­zeg­gend dat En­ge­land voor rust slechts één doel­po­ging los­te; sinds het du­el met Ier­land in ju­ni 2015 had­den The Three Li­ons in de eer­ste helft van een uit­du­el nooit zo wei­nig kan­sen meer ge­cre­ëerd. Ga­reth South­ga­te hoop­te lo­gi­scher­wijs op be­ter­schap voor de twee­de helft en in de eer­ste tien mi­nu­ten ge­beur­de er al meer dan voor de pau­ze.Pick­ford stop­te een schot van Pe­ri­sic, Ka­ne raak­te na een vrije trap van Jor­dan Hen­der­son de lat en Ross Bar­kley claim­de recht te heb­ben op een straf­schop na een ver­meen­de over­tre­ding van Kra­ma­ric. Even la­ter stuit­ten Rash­ford en Ka­ne op Di­na­mo Zagreb-kee­per Do­mi­nik Li­vako­vic. In het ver­volg daal­de het spel­tem­po zien­der­ogen en er wer­den niet meer zo­veel kan­sen ge­cre­ëerd als in het eer­ste kwar­tier van het twee­de be­drijf. Zo­doen­de bleef het bij 0-0. (VI)

Lu­ca Mo­d­ric (10) van Kro­a­tie en Ross Bar­kley van En­ge­land strij­den om de bal. (Fo­to: The Gu­ar­di­an)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.