Salman Khan lan­ceert ei­gen as­sor­ti­ment gy­m­ap­pa­ra­tuur

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

In­di­as lei­den­de fit­ness icoon Salman Khan heeft de vol­le­di­ge rech­ten ver­kre­gen van In­dia’s groot­ste fit­ness­ap­pa­ra­tuur­be­drijf, Je­rai Fit­ness Pvt. Ltd. Dit be­drijf be­staat al meer dan 25 jaar en le­vert per maand aan bij­na hon­derd sport­za­len in In­dia.

Khan die al suc­ces­vol zijn kle­ding, ju­we­len en e-cy­cle be­heert on­der de naam Being Hu­man, is nu ge­reed om zijn ei­gen fit­ness ap­pa­ra­tuur­as­sor­ti­ment te lan­ce­ren.

Dit nieu­we con­cept heeft als doel een gro­te reik­wijd­te te heb­ben en om het fit­niss­be­wust­zijn te cre­ë­ren, en om men­sen te in­for­me­ren over de be­lang­rijk­heid van fit en ge­zond zijn. Khan wil fit­ness ook be­taal­baar ma­ken voor een­ie­der, met mo­dern fit­ness­ap­pa­ra­tuur dat in In­dia ver­vaar­digd is. Hij wil elk dorp en sel­ke stad in In­dia be­rei­ken, waar­door er ook werk­ge­le­gen­heid kan wor­den ge­cre­ëerd voor fit­ness­on­der­ne­mers en men­sen in het land die te ma­ken heb­ben met sport. Om de Fit In­dia-be­we­ging ver­der te bren­gen, zal de­ze sa­men­wer­king dit nieu­we fit­ness­ap­pa­ra­tuur­as­sor­ti­ment van 12 tot 14 ok­to­ber 2018 lan­ce­ren op de IHFF Ge­zond­heid en Fit­ness Ex­po in Mum­bai.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.