Ver­de­di­ging vraagt par­ti­ë­le nie­tig­heid dag­vaar­ding

In duik­boot­zaak:

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Ad­vo­caat Ir­vin Kan­hai vroeg gis­te­ren par­ti­ë­le nie­tig­heid van de dag­vaar­ding in de se­mi­duik­boot­zaak waar­in Gon­za­les C, Ji­me­nez P, Luis R, Alon­so V, Cristian P, Al­bi­da B, Luz B en Mi­ra­bel G te­recht­staan.

Hij wees de kan­ton­rech­ter er­op dat het Hof van Jus­ti­tie in 2005 de dag­vaar­ding in een zaak nie­tig ver­klaar­de die woor­de­lijk over­een­komt met die in de se­mi­duik­boot­zaak. De acht ver­dach­ten wor­den in de se­mi­duik­boot­zaak ver­dacht te­za­men met on­be­ken­de personen sa­men­ge­span­nen te heb­ben voor het op­zet­te­lijk in­voe­ren, door­voe­ren en bin­nen het grond­ge­bied van Su­ri­na­me bren­gen van ver­bo­den mid­de­len. Kan­hai merkt op dat uit niets de daad om in­voer van de drugs voor te be­rei­den, blijkt. Hij vraagt zich af waar­uit het blijkt dat voor­be­rei­dings­han­de­lin­gen zijn ge­pleegd. De ver­dach­ten zou­den goe­de­ren en stof­fen voor han­den heb­ben ge­had om een se­mi­duik­boot te con­stru­e­ren om daar­mee co­ca­ï­ne in te voe­ren. De duik­boot zou wor­den in­ge­zet voor de in­voer van een gro­te hoe­veel­heid co­ca­ï­ne. De ad­vo­caat wil­de we­ten welk straf­baar feit ten las­te is ge­legd: in­voe­ren van drugs of voor­be­rei­din­gen tref­fen voor in­voer. Vol­gens hem gaat het om twee com­ple­te straf­ba­re fei­ten, waar­bij niet dui­de­lijk is wat de ver­dach­ten ver­we­ten wordt. Hij zegt dat voor­be­rei­din­gen pas straf­baar zijn als er een daad van uit­voe­ring is ge­weest, wat naar zijn oor­deel niet blijkt. Naar zijn zeg­gen, moet de ten­las­te­leg­ging wor­den be­schouwd als ‘ob­scuur li­bel’. Hij vroeg om de on­mid­del­lij­ke in­vrij­heid­stel­ling van ver­dach­ten. Op 3 de­cem­ber zal of­fi­cier van jus­ti­tie Shan­ta Ma­ha­dew re­a­ge­ren op het pre­li­mi­nai­re ver­weer. De acht ver­dach­ten die ju­ri­di­sche bij­stand krij­gen van raads­lie­den Ir­vin Kan­hai, Ra­oul Lo­bo, Ed­ward Red­j­opa­wi­ro en Be­ni­to Pick, blij­ven in voor­ar­rest. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.