Pick-up SLM ge­bruikt…

Ver­volg van pa­gi­na 1:

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Vol­gens hem heeft de loods waar­in de con­tai­ner was, twee slo­ten. Een van de sleu­tels bleef bij het BID-team en de an­de­re bij de be­vei­li­ging van de lucht­ha­ven. Humphrey K ver­tel­de de po­li­tie dat hij van Va­len­ti­no S hoor­de dat de loods openstond om­dat de slo­ten niet wa­ren dicht­ge­drukt. Vol­gens de in­spec­teur blijkt uit het on­der­zoek niet wie de slo­ten had open­ge­la­ten. Pe­dro B en Ma­rio L wa­ren op de be­wus­te dag ver­ant­woor­de­lijk voor de slo­ten, maar het is niet be­kend of zij die open had­den ge­la­ten. Een agent ge­tuig­de gis­te­ren dat zes­tien con­tai­ners van bin­nen en bui­ten ge­con­tro­leerd moesten wor­den. Van een af­stand, rook hij al een che­mi­sche geur bij de ba­ga­ge­con­tai­ner. Toen hij bij die con­tai­ner was, merk­te hij de dub­be­le bo­dem. Vóór hem was Vi­nay C ge­weest om de con­tai­ner te con­tro­le­ren, maar die merk­te de dub­be­le bo­dem niet op. Vol­gens de ge­tui­ge zou Vi­nay C de bo­dem wel moe­ten heb­ben op­ge­merkt. Ver­der zei hij dat de drugs­hond toe­sloeg op een sport­tas toen een on­der­zoek plaats­vond in de wo­ning van Mel­vin D. In de sport­tas wer­den ech­ter geen drugs ge­von­den. Mel­vin D ge­bruik­te de tas niet. De ver­dach­ten krij­gen ju­ri­di­sche bij­stand van raads­lie­den Mur­win Du­bois, Ir­vin Kan­hai, Ha­rold Belfor, Jo­hn Fer­di­nand, Hed­ley Der­by, Mau­reen Nib­te en Ge­or­get­te Le­ter. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.