“Wij zul­len geen…”

Ver­volg van pa­gi­na 1:

Times of Suriname - - BINNENLAND -

De tijd is vol­gens de be­winds­vrouw nu rijp om op een ho­ger ni­veau en uit­ge­brei­der te pra­ten over het grens­be­heer en de re­gels op de ri­vier. Pol­lack-Beighle stelt ook dat niet de in­druk ge­wekt moet wor­den als zou Su­ri­na­me il­le­ga­li­teit van de Su­ri­naam­se goud­zoe­kers wil­len on­der­steu­nen. Ook be­na­drukt zij dat de re­la­tie met Frank­rijk te al­len tij­de warm moet blij­ven. “We heb­ben de Fran­se am­bas­sa­deur een aan­tal mo­men­ten ge­spro­ken en we zijn op het punt be­land dat wij een tech­nisch on­der­houd zul­len heb­ben met het team van de Fran­se zij­de en het team van de Su­ri­naam­se zij­de. Maar wat ook aan de or­de is, is dat we we­ten dat wij heel snel po­li­tiek-di­plo­ma­tiek over­leg moe­ten voe­ren om­dat er een an­der as­pect aan de or­de is, en dat is een as­pect waar­bij we nog zelfs eens moe­ten wor­den over hoe we de rest van de grens in­vul­len. Gro­ter nog, is dat we ko­men tot een grens­ver­drag waar­bij we goed gaan vast­stel­len wat wel kan op de ri­vier dat nog niet ge­re­geld is in het ver­drag van 1915 en wat niet kan”, al­dus Pol­lack-Beighle.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.