Al­le toe­stel­len Boei­ng Max kun­nen de­fect Li­on Air krij­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

AMSTERDAM - Het de­fect van het in In­do­ne­sië ver­on­ge­luk­te vlieg­tuig van Li­on Air kan ook bij an­de­re toe­stel­len van ty­pes 737 Max 8 en 737 Max 9 voor­ko­men. Dat meldt de Ame­ri­kaan­se vlieg­au­to­ri­teit FAA. Bij de ramp kwa­men 189 men­sen om het le­ven. Het Ne­der­land­se Co­ren­don heeft één Max-toe­stel en heeft nog nooit pro­ble­men ge­kend, maar zegt meteen ac­tie te heb­ben on­der­no­men.

“Wij mel­den dit om­dat we, na eva­lu­a­tie van al­le re­le­van­te in­for­ma­tie, den­ken dat de on­vei­li­ge si­tu­a­tie ver­moe­de­lijk ook in an­de­re toe­stel­len zal gaan voor­ko­men of zich kan ont­wik­ke­len”, schrijft de FAA in een waar­schu­wing.

Een ka­pot­te sen­sor vormt het pro­bleem waar­over wordt ge­spro­ken. Door het de­fect kwam on­juis­te in­for­ma­tie over de lucht­stro­men in het sys­teem te­recht. Dit kan lei­den tot over­trek, ook wel ’stall’ ge­noemd, waar­bij de vleu­gel zijn dra­gen­de kracht ver­liest, de neus naar vo­ren kan­telt en het toe­stel snel gaat da­len. “Als pi­lo­ten niet meer op de sen­sor kun­nen ge­brui­ken, zul je be­grij­pen dat het le­vens­ge­vaar­lijk wordt”, ver­telt lucht­vaart­ver­slag­ge­ver Paul El­de­ring. “De com­bi­na­tie van snel­heid en stij­gings­hoek zijn cru­ci­aal. Maar dat we­ten de pi­lo­ten.” Als zo’n de­fect ont­staat, die­nen de pi­lo­ten in de grij­pen. Dat heb­ben de pi­lo­ten van Li­on Air on­vol­doen­de kun­nen doen, zo lijkt het. “Het on­der­zoek is nog niet af­ge­rond, maar de FAA geeft voor de ze­ker­heid de­ze waar­schu­wing”, al­dus El­de­ring.

Vol­gens de FAA gaat het om een ‘ur­gent vei­lig­heids­pro­bleem’. De au­to­ri­teit legt in een soort stap­pen­plan uit wel­ke han­de­lin­gen de pi­lo­ten moe­ten ver­rich­ten als ze in­eens met het pro­bleem wor­den ge­con­fron­teerd. De Max­va­ri­ant is gloed­nieuw. “Veel zui­ni­ger en met al­ler­lei snuf­jes. We­reld­wijd vlie­gen er pas 250 rond, maar on­der­tus­sen zijn er vijf­dui­zend al be­steld. Het is een enorm suc­ces­num­mer. Maar zo’n nieuw ty­pe, met licht ma­te­ri­aal en een laag ver­bruik, kan kin­der­ziek­tes heb­ben”, al­dus El­de­ring. Van de Ne­der­land­se maat­schap­pij­en is Co­ren­don Dut­ch Air­li­nes de eer­ste die een Max-vlieg­tuig heeft ge­kocht. De ko­men­de ja­ren ko­men er meer, net als bij an­de­re maat­schap­pij­en. “Wij heb­ben de waar­schu­wing mee­ge­kre­gen en we kij­ken het toe­stel tech­nisch na”, re­a­geert Co­rendon­baas Ati­lay Uslu. “Ook be­stu­de­ren we de pro­ce­du­res voor de ze­ker­heid op­nieuw, zo­als de FAA het aan­geeft. Wij heb­ben geen tech­ni­sche pro­ble­men ge­had. Ove­ri­gens is dit toe­stel wel het meest zui­ni­ge, écht het toe­stel van de toe­komst.”

(Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.