Mer­kel waar­schuwt voor toe­ne­men­de Jo­den­haat

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - De Duit­se bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel heeft ge­waar­schuwd voor toe­ne­men­de Jo­den­haat in Duits­land. Ze wil dat er re­so­luut wordt op­ge­tre­den te­gen ra­cis­me, xe­no­fo­bie en uit­slui­ting. Mer­kel sprak gis­te­ren tij­dens de her­den­king van de Kris­tall­nacht, die tach­tig jaar ge­le­den plaats­vond. “In Duits­land is weer een bloei­en­de Jood­se sa­men­le­ving”, al­dus Mer­kel. “Maar te­ge­lijk zijn we ge­tui­ge van een zorg­wek­kend an­ti­se­mi­tis­me dat het Jood­se le­ven in ons land en in an­de­re vei­lig ge­ach­te de­len in de we­reld be­dreigt.” In het bij­zon­der noemt ze de aan­val in au­gus­tus op een joods res­tau­rant in Chem­nitz. Bij pro­tes­ten in de Oost-Duit­se stad gooi­den ne­o­na­zi’s ste­nen, fles­sen en een af­ge­zaag­de sta­len pijp naar het res­tau­rant. Mer­kel zegt dat de aan­val doet den­ken aan het be­gin van de Jo­den­ver­vol­ging in de ja­ren der­tig. Ook de Fran­se pre­mier Édou­ard Phi­lip­pe heeft zich gis­te­ren sterk uit­ge­spro­ken te­gen an­ti­se­mi­tis­me en heeft be­loofd har­der op te tre­den. Hij zegt dat in de eer­ste ne­gen maan­den van dit jaar het aan­tal an­ti­se­mi­ti­sche voor­val­len met 69 pro­cent is ge­ste­gen ten op­zich­te van de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. Zo werd af­ge­lo­pen maart een 85-ja­ri­ge Ho­lo­caust-over­le­ven­de in haar ap­par­te­ment in Pa­rijs dood­ge­sto­ken. “Niet on­ver­schil­lig blij­ven, be­te­kent be­ter zorg dra­gen voor de slacht­of­fers, hun klach­ten er­ken­nen en de­ge­nen die aan­val­len uit­voe­ren ade­qua­ter straf­fen”, schrijft Phi­lip­pe op Fa­ce­book. Jood­se or­ga­ni­sa­ties zien voor­al een toe­na­me van ge­weld in de Fran­se bui­ten­wij­ken met veel ar­moe­de en waar veel mos­lims wo­nen. Tij­dens de Kris­tall­nacht van 9 op 10 no­vem­ber 1938 wer­den in heel Duits­land Jo­den en hun be­zit­tin­gen aan­ge­val­len. Naar schat­ting 7500 win­kels en be­drij­ven, 1400 sy­na­go­gen en an­de­re ge­bou­wen moesten het ont­gel­den. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.