Ibra­hi­mo­vic in con­tact met ou­de werk­ge­ver

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Zla­tan Ibra­hi­mo­vic wordt de laat­ste tijd in ver­band ge­bracht met een te­rug­keer naar Eu­ro­pa, waar­bij AC Mi­lan on­der meer als op­tie wordt ge­noemd. De Zweed­se spits weet niet of hij te­rug­keert bij de Ita­li­aan­se club. Ook Pa­ris Saint-Ger­main hen­gelt naar de dien­sten van Ibra­hi­mo­vic, maar de er­va­ren aan­val­ler houdt de boot voor­lo­pig af. “Het is waar­schijn­lij­ker dat ik te­rug­kom naar Mi­lan dan dat Ar­sè­ne Wen­ger naar Mi­lan gaat”, zegt Ibra­hi­mo­vic in een in­ter­view met L’Équi­pe. “Ik denk niet dat hij naar Ita­lië wil gaan en een der­ge­lij­ke uit­da­ging wil aan­gaan. Mi­lan is geen ge­mak­ke­lij­ke klus”, al­dus de 37-ja­ri­ge spits van Los An­ge­les Ga­laxy, die zelf nog niet te we­ten wat hij in de toe­komst gaat doen.

“Ik heb een uit­da­ging no­dig. Ik wil niet dat naar een club, sim­pel­weg om­dat ik Zla­tan Ibra­hi­mo­vic ben. Ik wil het ver­schil ma­ken. Dat heb ik al­tijd ge­daan, over­al.” De ve­te­raan is nog al­tijd goed be­vriend met Max­well, die nu di­rec­teur is bij PSG. “Hij pro­beert de club te la­ten groei­en. Hij is ge­luk­kig en ik ben blij voor hem. We pra­ten bij­na da­ge­lijks met el­kaar over de te­le­foon.”

“PSG wil dat ik te­rug­kom om voor de club te wer­ken, trou­wens. Als ik te­rug­keer naar PSG, dan al­leen om de baas te zijn. Dat is de eni­ge ma­nier om te­rug te ke­ren. Er zijn geen an­de­re func­ties voor mij. Maar dat is niet voor nu. Ik ben nog een ac­tie­ve spe­ler en wil nog voet­bal­len. Als ik be­sluit wat ik ga doen, zal ik het de we­reld wel ver­tel­len”, be­sluit Ibra­hi­mo­vic. (VP)

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic wordt de laat­ste tijd in ver­band ge­bracht met een te­rug­keer naar Eu­ro­pa, waar­bij AC Mi­lan on­der meer als op­tie wordt ge­noemd. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.