Brit­se eco­no­mie boekt sterk­ste groei in twee jaar

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - De Brit­se eco­no­mie heeft in het der­de kwar­taal de sterk­ste groei la­ten zien in bij­na twee jaar. De eco­no­mie kreeg on­der meer steun van ho­ge­re con­su­men­ten­be­ste­din­gen. Ook het we­reld­kam­pi­oen­schap voet­bal zorg­de voor een op­ste­ker, om­dat Brit­ten daar­door bij­voor­beeld meer drank koch­ten. De groei be­droeg 0,6 pro­cent in ver­ge­lij­king met het voor­gaan­de kwar­taal, al­dus schat­tin­gen van het Brit­se na­ti­o­na­le sta­tis­tiek­bu­reau. Dat is de sterk­ste eco­no­mi­sche voor­uit­gang in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk sinds het vier­de kwar­taal van 2016. In het twee­de kwar­taal ging de Brit­se eco­no­mie met 0,4 pro­cent voor­uit. “De eco­no­mie heeft een ster­ke zo­mer ach­ter de rug, on­danks de ge­ma­tig­de lan­ge­ter­mijn­ver­wach­tin­gen”, schrijft het Brit­se sta­tis­tiek­bu­reau ONS. “Wel ver­toont de eco­no­mie te­ke­nen van zwak­te, met te­rug­val­len­de au­to- en re­tail­ver­ko­pen.” Ove­ri­gens zijn er al eni­ge tijd te­ke­nen van af­zwak­king te zien van de eco­no­mie in het land, on­der meer door on­dui­de­lijk­heid rond de Brexit. Om­dat er nog steeds geen ak­koord is tus­sen Lon­den en Brus­sel zijn Brit­se be­drij­ven voor­zich­ti­ger met in­ves­te­rin­gen. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie ziet de toe­kom­sti­ge groei van de Brit­se eco­no­mie niet erg roos­kleu­rig in. Brus­sel ver­wacht dat het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk in 2019 en 2020 de laag­ste bbp-groei heeft van de Eu­ro­pe­se Unie.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.