PL-bus­hou­ders wei­ge­ren re­gels OWT&C uit te voe­ren

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De PL-bus­hou­ders van de Par­ti­cu­lie­re Lijn­bus­hou­ders Or­ga­ni­sa­tie (PLO) wei­ge­ren de re­gels van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken, Trans­port en Com­mu­ni­ca­tie (OWT&C) uit te voe­ren. Jo­hn Ma­ha­dew­sing, voor­zit­ter van de PLO, zegt dat het mi­nis­te­rie een nieu­we re­gel heeft door­ge­voerd dat de PL-bus­sen niet meer ‘los mo­gen rij­den’, maar de­ze bus­hou­ders wei­ge­ren zich hier­aan te hou­den.

De voor­zit­ter zegt dat het be­stuur van de PLO gis­te­ren door mi­nis­ter Pa­trick Pen­gel van OWT&C is uit­ge­no­digd om de knel­pun­ten te be­spre­ken. Ma­ha­dew­sing geeft aan dat de or­ga­ni­sa­tie voor maan­dag is uit­ge­no­digd om het nieu­we sys­teem met de di­rec­teur van OWT&C te be­spre­ken. “Maar on­ze stand­punt blijft, dat de or­ga­ni­sa­tie zich niet gaat la­ten re­gis­te­ren voor het nieu­we sys­teem, dat de bus­sen vol­gens beurt moe­ten rij­den. De bus­sen gaan niet bij de eind­hal­te staan om ver­vol­gens beurt voor beurt te rij­den”, zegt de voor­zit­ter. Vol­gens Ma­ha­dew­sing heeft de be­winds­man aan­ge­ge­ven, dat hoogst­waar­schijn­lijk de brand­stof­sub­si­die over het twee­de en der­de kwar­taal vol­gen­de week zal wor­den uit­be­taald. De PLO vraagt ook al lan­ger dan een jaar naar een aan­pas­sing van het bus­ta­rief en ver­ho­ging van de brand­stof­sub­si­die. Ma­ha­dew­sing zegt dat de bus­hou­ders nu in af­wach­ting zijn van het be­sluit van de di­rec­teur. Tij­dens een ver­ga­de­ring woens­dag maak­ten de bus­hou­ders dui­de­lijk dat zij het niet eens zijn met het be­sluit. “Het zal een cha­os wor­den, als wij de re­gels moe­ten vol­gen, want wat zal met de pas­sa­giers ge­beu­ren die aan de In­di­ra Gand­hi­weg zo­lang moe­ten wach­ten tot er een vol­gen­de bus aan­komt?”

MTP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.