Zes­tig­ja­ri­ge va­der vrij­ge­spro­ken van be­schul­di­ging sek­su­eel mis­bruik

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Wak­hi­d­jan D (60) is gis­te­ren vrij­ge­spro­ken van de be­schul­di­ging van sek­su­eel mis­bruik van zijn twaalf­ja­ri­ge doch­ter. Rech­ter Da­niel­le Ka­ra­ma­ta­li kwam niet tot het be­wijs. Zij mo­ti­veer­de dat het meis­je wis­se­len­de ver­kla­rin­gen in haar voor­deel af­leg­de.

De ma­gi­straat geeft aan dat uit de ge­nees­kun­di­ge ver­kla­ring blijkt dat het kind geen maagd meer is, maar het is niet be­kend wie de sek­su­e­le han­de­lin­gen met haar pleeg­de. De­ze zaak kwam aan het rol­len toen de ou­ders er­ach­ter kwa­men dat het meis­je een re­la­tie had met een jon­gen. Ze brach­ten haar naar de dok­ter, waar bleek dat zij geen maagd meer was. Dat meis­je be­schul­dig­de in eer­ste in­stan­tie haar vriend, maar bij con­fron­ta­tie met hem ver­tel­de zij dat hij niets had ge­daan. Daar­na be­schul­dig­de zij haar va­der. De va­der ver­klaar­de bij de po­li­tie dat hij het niet al­leen heeft ge­daan, maar ook an­de­ren. Hij zei toen dat het kind be­paal­de kle­ding niet mocht dra­gen en niet op straat mocht.

Bij de rech­ter-com­mis­sa­ris ver­tel­de de va­der dat hij uit vrees bij de po­li­tie be­ken­de. In de rechts­zaal zei het meis­je dat haar va­der niets heeft ge­daan. Zij ver­tel­de dat zij boos was op hem, om­dat hij haar vriend liet op­slui­ten en zij hem daar­door wil­de pij­ni­gen. Zij zei in de rechts­zaal dat haar vriend haar ont­maag­de. Toen haar va­der was op­ge­slo­ten, had het meis­je het fi­nan­ci­eel moei­lijk. De rech­ter zegt niet te kun­nen wer­ken met de wis­se­len­de ver­kla­rin­gen van het meis­je. De of­fi­cier van jus­ti­tie eis­te twaalf maan­den cel­straf, waar­van ne­gen voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest, met een proef­tijd van twee jaar. Ad­vo­caat Os­car Kou­len zegt de va­der te zul­len ad­vi­se­ren het meis­je naar een psy­cho­loog te stu­ren voor be­ge­lei­ding. Hij merkt op dat het kind eerst haar vriend be­zwaar­de en daar­na haar va­der. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.