Rei­zi­gers met open­staan­de ver­keers­boe­tes zul­len land niet kun­nen ver­la­ten

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Per­so­nen die op de Johan Adolf Pen­gel­lucht­ha­ven op het punt staan te ver­trek­ken, zul­len van­af 15 de­cem­ber eerst hun open­staan­de ver­keers­boe­te moe­ten be­ta­len, an­ders zul­len ze niet kun­nen ver­trek­ken. Hoofd­in­spec­teur Humphrey Naar­den, hoofd van de PR-af­de­ling van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS), waar­schuwt daar­om ver­keers­over­tre­ders die ge­von­nist zijn door de ver­keers­rech­ter om hun boe­tes als­nog te be­ta­len.

De hoofd­in­spec­teur legt uit dat hij op­ge­merkt heeft dat veel ver­keers­over­tre­ders hun boe­tes niet wil­len be­ta­len. Het is om die re­den dat de af­de­ling ‘Au­to­ma­ti­sche Num­mer­pla­ten Re­gi­stra­tie Sys­teem’ (ANRS) be­slo­ten heeft ook op de lucht­ha­ven te staan, om­dat de­ze over­tre­ders on­danks hun von­nis en of boe­te toch op reis wil­len gaan. De ANRS is na­me­lijk be­last met het exe­cu­te­ren van ver­keers­von­nis­sen. “De over­tre­ders wor­den ter plek­ke aan­ge­hou­den met als ge­volg dat ze recht­streeks wor­den over­ge­bracht naar het Huis van Be­wa­ring (San­to Bo­ma) om hun hech­te­nis uit te zit­ten”, zegt de hoofd­in­spec­teur.

Ter voor­ko­ming aan de kant ge­zet te wor­den bij de pas­poort­con­tro­le doet de po­li­tie daar­om een be­roep op ver­trek­ken­de pas­sa­giers om ze­ven da­gen voor ver­trek, van maan­dag tot en met vrij­dag van 7.00 tot 10.00 uur bij de af­de­ling ANRS te in­for­me­ren of zij wel of geen ver­keers­von­nis op hun naam heb­ben. Maar niet al­leen ver­trek­ken­de ver­keers­over­tre­ders zul­len op­ge­wacht wor­den op de lucht­ha­ven. Ar­ri­ve­ren­de pas­sa­giers, die ver­keers­von­nis­sen op hun naam heb­ben staan, zul­len na aan­komst op de in­ter­na­ti­o­na­le lucht­ha­ven ge­con­fron­teerd wor­den met hun von­nis, waar­na zij zul­len wor­den op­ge­roe­pen om zich bin­nen drie da­gen na aan­komst op de af­de­ling ANRS te mel­den voor de af­han­de­ling van hun zaak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.