De­cem­ber­moor­den 36 jaar ge­le­den ge­pleegd

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Van­daag is het 36 jaar ge­le­den dat vijf­tien bur­gers in het Fort Zee­lan­dia wer­den ver­moord. Vol­gens Su­nil Oem­raw­singh, voor­zit­ter van de Stich­ting 8 De­cem­ber 1982, heeft de her­den­king dit jaar een bij­zon­der ka­rak­ter. Hij zegt aan de krant dat de na­be­staan­den dit jaar een an­der ge­voel heb­ben dan de af­ge­lo­pen ja­ren, om­dat het straf­pro­ces haast is af­ge­rond. “Het wach­ten is op de uit­spraak wat die ook mo­ge zijn.”

Oem­raw­singh geeft aan dat on­danks het feit dat er ge­tracht is het straf­pro­ces te dwars­bo­men, de rechts­staat zich steeds heeft we­ten te ver­de­di­gen te­gen de aan­val­len van de re­ge­ring. Daar­bij haalt hij on­der meer de ge­wij­zig­de Am­nes­tie­wet aan. Het 8 De­cem­ber­straf­pro­ces staat zo­wel in de bur­ger als mi­li­tai­re ka­mer voor uit­spraak. Van­daag wor­den om twaalf uur ’s mid­dags de vijf­tien slacht­of­fers her­dacht bij het na­ti­o­naal mo­nu­ment ‘Bas­ti­on Vee­re 1982’ in het Fort Zee­lan­dia. Dat ge­beurt op de plaats waar de vijf­tien slacht­of­fers zijn ver­moord. Vol­gens Oem­raw­singh is het de plaats die 36 jaar ge­le­den het epi­cen­trum was van een bru­te, kalm, kil en be­re­ke­nend be­raam­de moord­par­tij. “De mu­ren en de vloe­ren zijn door­drenkt ge­weest in bloed van 15 jon­ge­man­nen wiens eni­ge ‘over­tre­ding’ was dat zij spra­ken, ston­den en stre­den voor de­mo­cra­tie, recht en waar­heid. Hun bloed dat ge­vloeid is, is door de ja­ren heen door het Fort Zee­lan­dia ge­ab­sor­beerd en om­ge­zet in een krach­ti­ge en lui­de roep voor ge­rech­tig­heid.” Er is van­daag om 19.00 uur een her­den­kings­dienst in de St Alfon­si­us­kerk. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.