Me­ri­an helpt New­mont naar ti­tel ‘groot­ste goud­maat­schap­pij ter we­reld’ Vlag­gen­schip Zuid-Ame­ri­ka vei­lig­ge­steld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Me­ri­an goud­mijn wordt de ko­men­de drie jaar het Zuid-Ame­ri­kaan­se vlag­gen­schip van goud­reus New­mont Mi­ning. ‘s We­relds twee­de groot­ste goud­pro­du­cent bouwt de ope­ra­ties in Pe­ru lang­zaam af met een pro­duc­tie van niet meer dan 200 dui­zend oun­ces per jaar. Dit be­te­kent dat Me­ri­an zal moe­ten in­ko­men om een target van 650 dui­zend oun­ces voor de Zuid-Ame­ri­kaan­se ope­ra­ties te re­a­li­se­ren.

Al met al ver­wacht New­mont na 2019 ook in Su­ri­na­me wat uit­da­gin­gen. Het zach­te ge­steen­te raakt uit­ge­mijnd en te­gen 2020 krijgt de maat­schap­pij te ma­ken met een hard ge­steen­te dat spe­ci­a­le ap­pa­ra­tuur, meer ar­beids­uren en ho­ge­re kos­ten met zich mee­brengt. Het re­sul­taat zal dan ook een la­ge­re pro­duc­tie te­gen stij­gen­de kos­ten be­te­ke­nen. De Zuid-Ame­ri­kaan­se pro­duc­tie daalt van 650 dui­zend oun­ces in 2019 naar 450 dui­zend oun­ces te­gen 2021. Dit be­te­kent ook een dras­ti­sche te­rug­val van de pro­duc­tie te Me­ri­an, die mo­men­teel al rond de 500.000 oun­ces per jaar heeft ge­piekt. Dit hoeft niet per se te be­te­ke­nen dat de in­kom­sten dras­tisch te­rug zul­len val­len, want veel hangt af van de in­ter­na­ti­o­na­le goud­prijs die sta­bie­le ka­rak­te­ris­tie­ken ver­toont in een op­waart­se be­we­ging.

New­mont Mi­ning is mo­men­teel hard in de ra­ce met gi­gant Bar­rick Gold om de ti­tel van groot­ste goud­pro­du­cent ter we­reld. Dank­zij en­ke­le goe­de mee­val­lers, waar­on­der de op­ti­ma­le pro­duc­tie te Me­ri­an en wat te­gen­val­lers bij Bar­rick Gold, wist New­mont de gap te ver­klei­nen te­gen eind 2017. Bar­rick Gold pro­du­ceer­de 5,32 mil­joen oun­ces goud met een te­rug­val van 3,6 pro­cent in ver­ge­lij­king met het jaar daar­voor. Bij New­mont nam de pro­duc­tie juist toe met 7,6 pro­cent, wat een pro­duc­tie op­le­ver­de van 5,27 mil­joen oun­ces. Hoe­wel Bar­rick Gold en New­mont in 2019 de pro­duc­tie zul­len ver­la­gen, is het vrij­wel ze­ker dat New­mont al te­gen eind 2018 de kop­po­si­tie zal in­ne­men qua goud­pro­duc­tie. Bij Bar­rick Gold neemt de pro­duc­tie af met nog eens 10,7 pro­cent, ter­wijl bij New­mont dat slechts 2,3 pro­cent is, voor­al van­we­ge de da­len­de pro­duc­tie in Pe­ru. Het ver­wach­te eind­re­sul­taat voor 2018 is dat Bar­rick Gold 4,8 mil­joen oun­ces zal pro­du­ce­ren en New­mont 5,2 mil­joen. Door­dat de pro­duc­tie te Me­ri­an ho­ger is dan het ver­schil met Bar­rick Gold, is het zo goed als ze­ker dat New­mont zon­der Me­ri­an dit re­sul­taat niet zou kun­nen ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.