Kaars­licht­je om over­le­den kind niet te ver­ge­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Om ou­ders en ver­zor­gers die een kind heb­ben ver­lo­ren een hart on­der de riem te ste­ken, wordt mor­gen­avond een ‘Licht­jes­dag’ ge­hou­den in het Sint Vin­cen­ti­us Zie­ken­huis (SVZ).

Her­man Hart, maat­schap­pe­lijk wer­ker van de coun­se­lingroep Yas­mingroep van het SVZ, zegt dat de­ze dag we­reld­wijd wordt ge­hou­den. Het ver­lies van een ge­lief­de, in dit ge­val van een kind, is al­tijd zwaar en het ver­wer­ken van zo een ver­lies is een pro­ces dat van per­soon tot per­soon ver­schilt.

Hart ver­telt dat mor­gen de­ze spe­ci­a­le her­den­kings­ac­ti­vi­teit voor het eerst zal wor­den ge­hou­den in het zie­ken­huis. De ac­ti­vi­teit start om 18.00 uur waar­bij kaars­jes aan­ge­sto­ken zul­len wor­den door ou­ders of an­de­re fa­mi­lie­le­den voor hun over­le­den kind. De be­doe­ling is om met de kaars­jes een hart te vor­men op het par­keer­ter­rein van het zie­ken­huis waar­na er om 19.00 uur bal­lo­nen de lucht in­ge­la­ten wor­den. Op de­ze ma­nier wordt ge­tracht de her­in­ne­ring van de­ze ziel­tjes le­vend te hou­den.

De maat­schap­pe­lijk wer­ker geeft aan dat her­dacht zul­len wor­den niet al­leen een kind­je dat dood ter we­reld kwam, of kort na de ge­boor­te over­leed, maar ook een ou­der kind dat is heen­ge­gaan. Daar­naast ook het kind van een fa­mi­lie­lid, een buur­meis­je of buur­jon­gen, een kind­je van vrien­den of ken­nis­sen; kort­om elk kind kan her­dacht wor­den op de­ze dag. Het is de her­in­ne­ring die maakt dat ou­ders en an­de­re di­rect be­trok­ke­nen de­ze in­grij­pen­de be­le­ve­nis een plek­je kun­nen ge­ven en ver­der kun­nen met hun le­ven. Ook geeft het een goed ge­voel om te her­den­ken met an­de­ren om je heen die iets soort­ge­lijks heb­ben mee­ge­maakt.

Hart legt uit dat er geen li­miet aan men­sen of ou­ders op­ge­legd kan wor­den wan­neer zij rou­wen om hun ver­lo­ren ge­lief­de fa­mi­lie­lid. Som­mi­gen heb­ben maan­den no­dig om het ver­lies te ver­wer­ken, ter­wijl weer an­de­ren een jaar of lan­ger no­dig heb­ben. Maar wat wel zo is, is dat door ge­za­men­lijk te rou­wen er on­der­steu­ning ge­ge­ven wordt aan de­ge­ne die be­zig is het ver­lies te ver­wer­ken. Hij geeft ook aan dat bij het ver­lies van een kind men­sen veel­al den­ken dat dit al­leen zwaar is voor de moe­der.

Wat de maat­schap­pe­lijk wer­ker op­ge­merkt heeft, is dat ook va­ders het ver­lies van hun kind zwaar raakt. Ver­der blijkt dat Su­ri­na­me vo­rig jaar van al­le Ca­ri­bi­sche lan­den het hoog­ste kin­der­sterf­te had. Nog een re­den vol­gens Hart om Licht­jes­dag ook in Su­ri­na­me te hou­den.

In­ter­na­ti­o­na­le Licht­jes­dag was in 1997 voor het eerst in Ame­ri­ka en sinds dat jaar wordt in steeds meer lan­den in de we­reld stil­ge­staan bij de emo­ties die los­ko­men bij het over­lij­den van kin­de­ren. Dit ge­beurt ie­der jaar op de twee­de zon­dag in de­cem­ber en dit jaar valt de­ze dag op zon­dag 9 de­cem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.