Meer dan 270 ver­keers­slacht­of­fers in no­vem­ber

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Uit de sta­tis­tie­ken die het Korps Su­ri­na­me Ver­keers­vrij­wil­li­gers (KSV) heeft ont­van­gen van de af­de­ling Me­di­sche Re­gi­stra­tie van het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo, blijkt dat 274 ver­keers­slacht­of­fers in no­vem­ber zijn ge­re­gi­streerd. Hel­mut Ge­zi­us, voor­zit­ter van het KSV, zegt aan de krant dat het gaat om 209 man­nen en 65 vrou­wen.

Tot de ge­won­den be­ho­ren: 39 voet­gan­gers, 12 wiel­rij­ders, 135 mo­tor­rij­ders (brom­fiet­sers en mo­tor­fiet­sers), 79 au­to-in­zit­ten­den (au­to­be­stuur­ders en me­de-in­zit­ten­den) en 9 per­so­nen die tot de ca­te­go­rie ove­ri­gen be­ho­ren. Ge­zi­us zegt dat in de ca­te­go­rie mo­tor­rij­ders we­der­om de mees­te ge­won­den voor­ko­men. Hij geeft ver­der aan dat de mees­te slacht­of­fers nog steeds te vin­den zijn in de leef­tijds­klas­se van 15 tot 34 jaar; dat zijn 148 ge­won­den. Ver­der zijn 99 slacht­of­fers ge­no­teerd bij een aan­rij­ding tus­sen au­to en brom­fiets. Bij een aan­rij­ding tus­sen twee au­to’s ging het om 55 slacht­of­fers en bij een ver­keers­on­ge­luk tus­sen voet­gan­gers en au­to’s wa­ren dat 33. Ne­gen slacht­of­fers wer­den ge­re­gi­streerd toen 2 brom­fiet­sen met el­kaar in bot­sing kwa­men. Ver­der vie­len 20 per­so­nen van hun brom­fiets. In 14 ge­val­len sloe­gen au­to’s over de kop. In 10 ge­val­len kwa­men au­to’s te­gen stil­staan­de ob­jec­ten aan. In 138 ge­val­len wa­ren brom­fiet­sers be­trok­ken bij een ver­keers­on­ge­luk. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.