Over­heids­zie­ken­hui­zen wil­len ook vier maan­den twk

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De Fe­de­ra­tie van Bon­den bij Over­heid­zorg­in­stel­lin­gen (FBBO) wil dat het per­so­neel van de over­heids­zie­ken­hui­zen si­mul­taan met de ove­ri­ge amb­te­na­ren hun vier maan­den te­rug­wer­ken­de kracht (twk) krij­gen uit­be­taald. De FBBO heeft op 5 de­cem­ber een brief ge­stuurd naar de di­rec­teu­ren van de zorg­in­stel­lin­gen, waar­in zij aan­geeft dat zij een be­roep op de mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën moe­ten doen, om de mid­de­len hier­voor vrij te ma­ken.

Vol­gens de FBBO heeft de re­ge­ring de amb­te­na­ren be­loofd om in de­cem­ber 2018 de twk uit te be­ta­len. Het is de FBBO op­ge­val­len dat na de on­der­han­de­lin­gen tus­sen de Cen­tra­le van Lands­die­na­ren Or­ga­ni­sa­ties (CLO) en de re­ge­ring, waar­bij er be­slui­ten zijn ge­no­men voor al­le lands­die­na­ren, de bon­den, nu ge­bun­deld in de fe­de­ra­tie, apart moesten on­der­han­de­len om de fi­nan­ci­ë­le be­lan­gen van hun le­den vei­lig te stel­len. “Voor­beel­den hier­van zijn de koop­kracht­ver­ster­king die van­af april 2017 aan de lands­die­na­ren is uit­be­taald en de zo­ge­naam­de 25 pro­cent CLO-ver­ho­ging. On­dui­de­lijk was of de zie­ken­hui­zen die ook zou­den moe­ten ont­van­gen. In­mid­dels wordt de­ze van­af sep­tem­ber 2018 aan de amb­te­na­ren uit­be­taald. In bei­de ge­val­len moesten de bon­den op­nieuw on­der­han­de­len over wan­neer de zorg­in­stel­lin­gen het zou­den ont­van­gen”, meldt de fe­de­ra­tie in haar brief. De FBBO heeft de ont­wik­ke­lin­gen rond­om het be­ta­len van de vier maan­den twk ge­volgd en ook haar le­den zijn in af­wach­ting hier­van. Zij is niet van plan ach­ter­af te moe­ten on­der­han­de­len en doet daar­om via de di­rec­teu­ren een drin­gend be­roep op de over­heid om de mid­de­len vrij te ma­ken, zo­dat de­ze si­mul­taan aan de ove­ri­ge over­heids­in­stan­ties, waar­on­der de over­heids­zie­ken­hui­zen, wordt uit­be­taald.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.