Ver­oor­deel­de vindt ge­recht wreed

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Wil­fred M vond gis­te­ren, na­dat hij het von­nis te­gen zich aan­hoor­de, dat het ge­recht wreed is om hem te ver­oor­de­len. Hij be­weert geen straf­baar feit te heb­ben ge­pleegd. Hij werd schul­dig be­von­den aan een in­braak sa­men met an­de­ren in de wo­ning van de buur­man van zijn zus op 23 ju­li. Ook be­dreig­de hij zijn zus met de dood. De rech­ter nam de strafeis van acht­tien maan­den on­voor­waar­de­lijk on­der af­trek, van het Open­baar Mi­nis­te­rie over.

Zij zegt dat het vast­staat dat de spul­len die Wil­fred M in een au­to ver­voer­de van dief­stal af­kom­stig zijn. Een neef van de ver­dach­te zag dat de man sa­men met twee an­de­ren spul­len weg­bracht. Wil­fred M werd aan­ge­hou­den. Hij vroeg om zijn vrij­la­ting om­dat hij huur­geld moet be­ta­len en drie kin­de­ren moet ver­zor­gen. Bij de in­braak wer­den een te­le­vi­sie, play­sta­ti­on, twee te­le­foons en twee ta­blets weg­ge­no­men. Wil­fred M zegt dat twee man­nen met een te­le­vi­sie en een tas met spul­len bij zijn zus wa­ren. Hij werd ge­beld door de zus, waar­na hij naar de plaats ging. Hem werd ge­vraagd een rit voor de twee man­nen te rij­den waar­voor hij SRD 25 ont­ving. De zus ver­klaar­de bij de po­li­tie dat Wil­fred M na lan­ge tijd bij haar kwam. Vol­gens haar ver­trok hij plot­se­ling van de plaats, zon­der dat zij het wist. Zij kreeg van een neef te ho­ren dat haar broer sa­men met twee man­nen spul­len bij de buur­man had weg­ge­no­men. Zij bel­de hem op om de spul­len te­rug te bren­gen, waar­bij de broer haar be­dreig­de. Zij is bang dat de man zijn woor­den in da­den zal om­zet­ten. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.