Drugs­smok­kel in fles­sen par­fum af­ge­straft

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Jean-pier­re M is gis­te­ren ver­oor­deeld tot zes maan­den cel­straf, waar­van een voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest, met een proef­tijd van twee jaar. Hij moet ook een boe­te van SRD 500 be­ta­len, te ver­van­gen door een maand hech­te­nis.

De rech­ter nam de strafeis over en ge­last­te de on­mid­del­lij­ke in­vrij­heid­stel­ling van de man. Op 6 ju­ni wer­den in zijn hand­ba­ga­ge twee par­fum­fles­sen met 370 mil­li­li­ter co­ca­ï­ne aan­ge­trof­fen. Jean-pier­re M ver­tel­de dat de par­fums be­stemd wa­ren voor zijn neef­je. Hij kocht die in een win­kel. Na­der­hand ver­tel­de hij de fles­jes te heb­ben ge­had van ene Sti­ko, die niet werd ge­von­den. Vol­gens de ver­dach­te leg­de hij uit vrees een an­de­re ver­kla­ring af. De rech­ter zegt dat de man wis­se­len­de ver­kla­rin­gen over de her­komst van de fles­sen af­leg­de. Zij geeft aan dat de drugs in zijn be­zit wer­den aan­ge­trof­fen. Zij vindt dat drugs ver­wer­pe­lijk zijn voor de maat­schap­pij en de ge­zond­heid. Ad­vo­caat Ar­jan Ram­lakhan vroeg de rech­ter om de man een dus­da­ni­ge straf op te leg­gen dat hij naar huis kan gaan en de feest­da­gen thuis kan door­bren­gen. Hij zegt dat kerst­tijd de mooi­ste tijd van het jaar is. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.