Ar­chie­ven be­lang­rijk voor trans­pa­rant be­leid

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ar­chie­ven zijn een be­wijs­stuk van be­leid dat is ge­voerd, of­wel han­de­lin­gen die de lei­ding van over­heids­in­stel­lin­gen heb­ben ge­pleegd. “Wij spre­ken vaak van trans­pa­rant be­leid en daar­voor moet je ver­ant­woor­ding af­leg­gen. Je kunt geen ver­ant­woor­ding af­leg­gen als je de do­cu­men­ten niet in han­den hebt”, zegt di­rec­teur Ri­ta Tjien Fooh-Hard­jo­mo­ha­mad van het Na­ti­o­naal Ar­chief Su­ri­na­me (NAS).

De di­rec­teur drukt daar­om mi­nis­ters en di­rec­teu­ren van over­heids­in­stel­lin­gen op het hart om zich te ori­ën­te­ren op de af­de­lin­gen die di­rect te ma­ken heb­ben met ar­chief­vor­ming. Dat zijn vol­gens een pers­be­richt van het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken de af­de­lin­gen Do­cu­men­ta­tie en In­for­ma­tie Vor­ming (DIV) en se­mista­ti­sche ar­chie­ven. Hier­door kun­nen zij een be­ter beeld heb­ben over het be­lang van het pro­ject ‘Op­stel­len Se­lec­tie­lijs­ten’. Aan de hand daar­van moe­ten over­heids­ar­chie­ven wor­den ge­se­lec­teerd voor per­ma­nen­te be­wa­ring. Het pro­ject ‘Op­stel­len Se­lec­tie­lijs­ten’ duurt twee jaar. De jaar­lijk­se plan­ning van het NAS is ook dit­maal mid­dels ver­schil­len­de pro­jec­ten uit­ge­voerd. On­der an­de­re is het per­so­neel bij­ge­schoold en is een groot pro­ject ge­start om or­de­ning te bren­gen in het be­houd en be­heer van over­heids­ar­chie­ven. Het per­so­neel is te­vens bij­ge­schoold om pa­pie­ren ar­chie­ven zelf­stan­dig te res­tau­re­ren en ge­reed te ma­ken voor di­gi­ta­li­se­ring. Ook is het ‘Na­ti­o­naal Ar­chief In­for­ma­tie Sys­teem’ (NAIS) in ge­bruik ge­no­men. Dit sys­teem ver­schaft be­zoe­kers toe­gang tot ge­di­gi­ta­li­seer­de in­for­ma­tie. Het is vol­gens het be­richt ver­der ruim een jaar ge­le­den dat ar­chie­ven over Su­ri­na­me uit de ko­lo­ni­a­le pe­ri­o­de zijn over­ge­bracht naar het NAS. Tjien Fooh-Hard­jo­mo­ha­mad merkt op dat de­ze bron­nen nog steeds te wei­nig wor­den ge­raad­pleegd. “De stu­den­ten van de op­lei­ding Ge­schie­de­nis en de his­to­ri­ci ma­ken ge­bruik van de ar­chie­ven, maar de sa­men­le­ving heeft het nog la­ten lig­gen.” Zij be­na­drukt dat het NAS er niet al­leen is om ar­chie­ven te be­wa­ren, maar dat het die ook be­schik­baar stelt voor on­der­zoek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.