In­ter­na­ti­o­na­le Dag ter Voor­ko­ming van Ge­no­ci­de

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

De Ver­e­nig­de Na­ties heb­ben 9 de­cem­ber in­ge­steld als ‘In­ter­na­ti­o­na­le Dag ter Voor­ko­ming van Ge­no­ci­de’. Ge­no­ci­de (of vol­ke­ren­moord) is een mis­drijf in het in­ter­na­ti­o­na­le recht en staat vaak ge­lijk aan mas­sa­moord van een spe­ci­fie­ke groep.

Of­fi­ci­eel heet de­ze dag ‘In­ter­na­ti­o­na­le Dag voor Her­den­king en Waar­dig­heid van Slacht­of­fers van Ge­no­ci­de en ter Voor­ko­ming van dit Mis­drijf’ (In­ter­na­ti­o­nal Day of Com­me­mo­ra­ti­on and Dig­ni­ty of the Vic­tims of the Cri­me of Ge­no­ci­de and of the Pre­ven­ti­on of this Cri­me).

De Ver­e­nig­de Na­ties na­men op 9 de­cem­ber 1948 het Ver­drag in­za­ke de voor­ko­ming en de be­straf­fing van ge­no­ci­de (kort­weg Ge­no­ci­de­ver­drag of Ge­no­ci­de-Con­ven­tie) aan, waar­in zij be­ves­tig­den dat ge­no­ci­de een in­ter­na­ti­o­naal mis­drijf is en zich ver­bon­den dit mis­drijf te ver­hin­de­ren en te be­straf­fen.

In het ver­drag wordt ge­no­ci­de ge­de­fi­ni­eerd als: “één van de vol­gen­de han­de­lin­gen, ge­pleegd met de be­doe­ling om een na­ti­o­na­le, et­ni­sche, gods­dien­sti­ge groep, dan wel een groep, be­ho­ren­de tot een be­paald ras, ge­heel of ge­deel­te­lijk als zo­da­nig te ver­nie­ti­gen: het do­den van le­den van de groep; het toe­bren­gen van ern­stig li­cha­me­lijk of gees­te­lijk let­sel aan le­den van de groep; het op­zet­te­lijk aan de groep op­leg­gen van le­vens­voor­waar­den die ge­richt zijn op haar ge­he­le of ge­deel­te­lij­ke li­cha­me­lij­ke ver­nie­ti­ging; het ne­men van maat­re­ge­len, be­doeld om ge­boor­ten bin­nen de groep te voor­ko­men en het ge­weld­da­dig over­bren­gen van kin­de­ren van de groep naar een an­de­re groep.”

Het ont­werp­ver­drag was op­ge­steld door de Pool­se ju­rist Rap­hael Lem­kin, die als eer­ste in 1944 het be­grip ge­no­ci­de had ge­de­fi­ni­eerd. De mis­drij­ven uit het ge­no­ci­den­ver­drag zijn in bij­na on­ge­wij­zig­de vorm op­ge­no­men in de sta­tu­ten van in­ter­na­ti­o­na­le straf­ho­ven en tri­bu­na­len, zo­als het In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof of het Joego­sla­vië-tri­bu­naal.

His­to­ri­sche

ge­no­ci­des

In pu­bli­ca­ties van de af­de­ling Ho­lo­caust- en Ge­no­ci­de­stu­dies van het Ne­der­lands In­sti­tuut voor Oor­logs­do­cu­men­ta­tie wor­den de vol­gen­de ge­no­ci­des ge­noemd: Duits Zuid­west­Afri­ka Tus­sen 1904 en 1907 pro­beer­de de Duit­se ko­lo­ni­sa­tor de He­re­ro- en Na­ma-stam­men uit te roei­en. Na een hef­ti­ge strijd wer­den over­ge­ble­ven He­re­ro’s en Na­ma’s on­der er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den in con­cen­tra­tie­kam­pen op­ge­slo­ten. De­len van de bei­de vol­ke­ren ble­ven be­staan. De ge­no­ci­de hield door in­ter­ven­tie van re­ge­rings­func­ti­o­na­ris­sen op, maar werd voort­aan ook ver­zwe­gen door de Duit­se ko­lo­ni­a­le macht en ve­le la­te­re Eu­ro­pees-Duit­se re­ge­rin­gen. In 2004 er­ken­de de Duit­se re­ge­ring de­ze ge­beur­te­nis­sen als ge­no­ci­de. Ar­me­nië (Ot­to­maan­se Rijk) Tij­dens de Eer­ste We­reld­oor­log zijn in het Ot­to­maan­se Rijk zeer veel Ar­me­ni­ërs om­ge­ko­men als ge­volg van recht­streek­se moord en ge­dwon­gen ver­hui­zing. Het pre­cie­ze aan­tal blijft om­stre­den maar de schat­tin­gen va­ri­ë­ren tus­sen 500 dui­zend en 1 mil­joen 500 dui­zend per­so­nen. De­ze ge­beur­te­nis­sen wor­den vrij al­ge­meen er­kend als de Ar­meen­se ge­no­ci­de. Het stand­punt van de hui­di­ge Turk­se re­ge­ring is ech­ter dat er van ge­no­ci­de geen spra­ke was en dat het ge­bruik van de­ze term als een be­le­di­ging voor de Turk­se na­tie straf­baar is. Turk­se his­to­ri­ci gaan er wel van uit dat er spra­ke was van een con­flict tus­sen re­bel­le­ren­de Ar­me­ni­ërs en het Ot­to­maan­se le­ger dat veel slacht­of­fers aan bei­de zij­den kost­te. Sov­jet-Unie Sta­lin wordt er­van be­schul­digd be­wust een hon­gers­nood in on­der an­de­re de Oe­kra­ï­ne, Noor­de­lij­ke Kau­k­asus (on­der an­de­re de zo­ge­noem­de ‘Zwar­te Ta­fels’ bij de Koe­bank­o­zak­ken), Wol­ga­re­gio, Zui­de­lij­ke Oeral, West­Si­be­rië en in Ka­zach­s­tan te heb­ben ge­cre­ëerd als on­der­deel van zijn plan om de col­lec­ti­vi­sa­tie ge­dwon­gen door te voe­ren on­der de ge­he­le be­vol­king van de Sov­jet-Unie. Hier­bij kwa­men ve­le mil­joe­nen bur­gers in het be­gin van de ja­ren der­tig om. Op 28 no­vem­ber 2006 werd een mo­tie aan­ge­no­men door het Oek­ra­ïen­se par­le­ment om de­ze Ho­lo­dom­or voort­aan als ge­no­ci­de van de Sov­jet-Unie te­gen Oe­kra­ï­ne te kwa­li­fi­ce­ren.

(Bron: Be­le­ven en wi­ki­pe­dia)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.