Fran­se mi­nis­ter stelt dat de­mon­stran­ten “een mon­ster heb­ben ge­cre­ëerd”

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - De Fran­se mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken, Chris­top­he Cas­ta­ner, waar­schuwt dat kwaad­wil­len­den za­ter­dag bij de ge­plan­de ‘Ge­le Hes­jes’-pro­tes­ten zul­len in­fil­tre­ren in de groep de­mon­stran­ten. Vol­gens de be­winds­man heb­ben de af­ge­lo­pen pro­tes­ten “een mon­ster ge­cre­ëerd dat ont­snapt is aan zijn schep­pers”.

“We zul­len vast­be­ra­den op­tre­den en het niet to­le­re­ren dat men­sen mis­bruik ma­ken van de on­te­vre­den­heid van bur­gers”, al­dus Cas­ta­ner.

Ook het Ne­der­land­se mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken waar­schuwt voor de­mon­stra­ties en weg­blok­ka­des waar­bij ge­weld kan wor­den ge­bruikt. Toe­ris­ten moe­ten alert zijn en plek­ken waar de­mon­stra­ties plaats­vin­den ont­lo­pen, staat in het reis­ad­vies.

Veel toe­ris­ti­sche trek­pleis­ters, zo­als de Eif­fel­to­ren en het Lou­vre in Pa­rijs, blij­ven za­ter­dag ge­slo­ten. Ook tien­tal­len an­de­re mu­sea en toe­ris­ti­sche at­trac­ties moe­ten op last van de po­li­tie ge­slo­ten blij­ven van­we­ge angst voor ge­weld. De po­li­tie heeft ook ge­vraagd aan win­kel- en res­tau­rant­hou­ders om niet open te gaan en om geen spul­len zo­als ter­ras­stoe­len bui­ten te la­ten staan. Ook zijn er ver­schil­len­de voet­bal­wed­strij­den uit­ge­steld. De de­mon­stra­ties van de ‘Ge­le Hes­jes’ lie­pen vo­rig week­end uit de hand. De pro­tes­ten be­gon­nen als een ac­tie te­gen de be­las­ting­ver­ho­ging op brand­stof, maar zijn ont­aard in een ge­luid te­gen de re­ge­ring van pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron. Za­ter­dag vie­len er in Pa­rijs 144 ge­won­den en wer­den er meer dan vier­hon­derd men­sen ge­ar­res­teerd.

Ma­cron wil­de de be­las­tin­gen per 2019 ver­ho­gen om een duur­za­mer be­leid te voe­ren. De Fran­se re­ge­ring heeft woens­dag aan­ge­kon­digd de ge­plan­de be­las­tin­gen met een jaar uit te stel­len, om zo te­ge­moet te ko­men aan de ‘Ge­le Hes­jes’. On­danks de te­ge­moet­ko­ming van de re­ge­ring, zul­len de de­mon­stran­ten za­ter­dag voor het vier­de week­end op rij pro­tes­te­ren. Pre­mier Edou­ard Phi­lip­pe heeft ge­zegd dat de re­ge­ring 89.000 vei­lig­heids­hand­ha­vers gaat mo­bi­li­se­ren in het he­le land. In Pa­rijs zul­len zo’n acht­dui­zend hand­ha­vers in­ge­zet wor­den om rel­len te voor­ko­men.

Hoe­wel de brand­stof­prij­zen in eer­ste in­stan­tie de re­den voor de pro­tes­ten wa­ren, is er op straat in­mid­dels over veel meer the­ma’s on­vre­de te ho­ren. Don­der­dag gin­gen stu­den­ten mas­saal de straat op om zich te la­ten ho­ren over de on­der­wijs­plan­nen van Ma­cron. Bij een school in Man­tes-la-Jo­lie, een stad ten wes­ten van Pa­rijs, zijn don­der­dag 140 scho­lie­ren ge­ar­res­teerd na­dat de pro­tes­ten ein­dig­den in on­ge­re­geld­he­den met de po­li­tie. Beel­den op so­ci­a­le me­dia, waar­op de jon­ge­ren ge­knield op de grond zit­ten met hun han­den ach­ter het hoofd, heb­ben ge­leid tot ver­ont­waar­di­ging.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.