Pre­si­dent Bush bij­ge­zet in fa­mi­lie­graf bij vrouw Bar­ba­ra

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De vo­ri­ge week over­le­den ex-pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten Ge­or­ge H.W. Bush is bij­ge­zet in het fa­mi­lie­graf bij zijn pre­si­den­ti­ë­le bi­bli­o­theek van de A&M Uni­ver­si­teit in Col­le­ge Sta­ti­on in Texas.

Eer­der op de dag had zijn fa­mi­lie in een dienst in de St. Mar­tin’s Epis­co­pal Church in Hous­ton af­scheid ge­no­men van de 41e pre­si­dent van de VS.

Met een kerk­dienst was woens­dag in Was­hing­ton af­scheid ge­no­men van Bush, die 94 jaar werd en van 1989 tot en met 1993 pre­si­dent was. Daar­bij wa­ren pre­si­dent Do­nald Trump en de vier nog le­ven­de ex-pre­si­den­ten aan­we­zig, on­der wie zijn zoon Ge­or­ge W. Bush.

Di­rect na de dienst werd de kist met de pre­si­dent naar een vlieg­ba­sis ge­bracht om te wor­den over­ge­vlo­gen naar Hous­ton. Na de kerk­dienst in Hous­ton werd de kist van Bush in een spe­ci­a­le trein naar Col­le­ge Sta­ti­on ge­bracht. Dui­zen­den men­sen langs de rou­te zwaai­den naar de trein met lo­co­mo­tief 4141 en ‘Ge­or­ge Bush 41’ op de zij­kant. In Col­le­ge Sta­ti­on is hij bij­ge­zet in het graf bij zijn vrouw Bar­ba­ra Bush, die in april over­leed, en zijn doch­ter Ro­bin, die in 1953 op drie­ja­ri­ge leef­tijd over­leed aan leu­ke­mie.

(NU)

De voor­ma­li­ge Ame­ri­kaan­se pre­si­dent werd in een plech­ti­ge pro­ces­sie met mi­li­tai­re eer en door de fa­mi­lie Bush be­ge­leid naar zijn laatste rust­plaats (Fo­to: ABC News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.