Ver­grijsd Ja­pan wil 345.000 nieu­we ar­beids­mi­gran­ten bin­nen­ha­len

Times of Suriname - - BUITENLAND -

(NU) JA­PAN - De Ja­pan­se re­ge­ring wil de ko­men­de ja­ren hon­derd­dui­zen­den nieu­we ar­beids­mi­gran­ten aan­trek­ken. Dat moet de groei­en­de per­so­neels­te­kor­ten in het ver­grijs­de land af­rem­men, be­rich­ten Ja­pan­se me­dia.

Ja­pan staat be­kend om stren­ge im­mi­gra­tie­wet­ge­ving, maar kampt ook met een krim­pen­de be­vol­king. Het ho­ger­huis van het Ja­pan­se par­le­ment buigt zich over een om­stre­den wets­voor­stel dat het mo­ge­lijk moet ma­ken de ko­men­de vijf jaar ruim 345.000 nieu­we bui­ten­land­se werk­ne­mers aan te trek­ken.

Het voor­stel voor­ziet in nieu­we soor­ten vi­sa voor bui­ten­land­se werk­ne­mers.

Re­ge­rings­func­ti­o­na­ris­sen waar­schu­wen dat de per­so­neels­te­kor­ten in sec­to­ren als de bouw de ko­men­de ja­ren al­leen maar ver­der zul­len toe­ne­men. In het fis­ca­le jaar 2019 staan naar ver­wach­ting 600.000 va­ca­tu­res open. Dat loopt in de ja­ren daar­na ver­moe­de­lijk op tot on­ge­veer 1,35 mil­joen.

De op­po­si­tie is ech­ter niet en­thou­si­ast over de be­oog­de oplos­sing van de re­ge­ring van pre­mier Shin­zo Abe. Cri­ti­ci noe­men het voor­stel vaag en kla­gen dat het snel in el­kaar is ge­zet.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.