Ebo­la-uit­braak be­reikt Oost-Con­go­le­se stad met mil­joen in­wo­ners

Times of Suriname - - BUITENLAND -

- De op één na groot­ste ebo­la-uit­braak ooit heeft zich ver­spreid naar Butem­bo, een gro­te stad in het oos­ten van Con­go met meer dan een mil­joen in­wo­ners. Ge­zond­heids­ex­perts vre­zen dat er niet vol­doen­de me­di­cij­nen zijn om de epi­de­mie te be­strij­den.

“We zijn erg be­zorgd over de si­tu­a­tie in het Butem­bo­ge­bied”, zegt Jo­hn Jo­hn­son, co­ör­di­na­tor van Art­sen zon­der Gren­zen in het ge­bied te­gen pers­bu­reau AP. Nieu­we ge­val­len ne­men snel toe in de oos­te­lij­ke bui­ten­wij­ken en de meer ge­ï­so­leer­de ge­bie­den bui­ten de stad.

De uit­braak werd op 1 au­gus­tus 2018 vast­ge­steld. Al­leen de uit­braak in het wes­ten van Afri­ka van 2013 tot 2016 was gro­ter. Daar wer­den meer dan 28.000 ge­val­len van ebo­la vast­ge­steld. Meer dan elf­dui­zend men­sen be­zwe­ken aan de ziek­te.

Zo’n 41.000 men­sen zijn in­ge­ënt met een ex­pe­ri­men­teel vac­cin. Zon­der de­ze pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len zou de uit­braak al meer dan tien­dui­zend men­sen heb­ben ge­trof­fen, zegt het Con­go­le­se mi­nis­te­rie van Ge­zond­heid.

Het vac­cin wordt ge­maakt door het be­drijf Mer­ck en het pro­duc­tie­pro­ces kost maan­den. Het be­drijf heeft een voor­raad van 300.000 vac­cins. “We zijn erg be­zorgd over de groot­te van de voor­raad”, zegt Pe­ter Sa­la­ma, di­rec­teur nood­ge­val­len bij de we­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie (WHO). Vol­gens hem zijn 300.000 vac­cins lang niet ge­noeg. Het uit­zicht op een mas­sa­vac­ci­na­tie­ron­de in een gro­te stad als Butem­bo roept zor­gen op.

Een woord­voer­der van de we­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie zegt dat er bij­na el­ke week nieu­we la­din­gen van vac­cins bin­nen­ko­men. “Tot nu toe zijn er geen on­der­bre­kin­gen ge­weest.”

Het be­strij­den van de ziek­te is zeer las­tig, door­dat hulp­ver­le­ners aan­ge­val­len wor­den door ge­wa­pen­de groe­pe­rin­gen. Som­mi­ge men­sen in ge­bie­den wei­ge­ren vac­ci­na­ties of wil­len geen vei­li­ge be­gra­fe­nis­sen van ebo­laslacht­of­fers om­dat ze niet goed zijn voor­ge­licht over het vi­rus. De uit­braak blijft “ern­stig en on­voor­spel­baar”, zei de WHO woens­dag in een ver­kla­ring. De­ze week zijn er ver­schil­len­de nieu­we ge­val­len van ebo­la ge­meld, ook van men­sen die niet in aan­ra­king wa­ren ge­weest met eer­de­re slacht­of­fers. Dat be­te­kent dat de ziek­te zich snel ver­spreidt, voor­al in een dicht­be­volk­te stad als Butem­bo.

Fa­tou­ma­ta Na­fo-Tra­o­re van het Afri­kaan­se Ro­de Kruis be­zocht de­ze week Ben­ji, het epi­cen­trum van de uit­braak. Een van de fa­mi­lie­le­den van een slacht­of­fer zei dank­baar te zijn voor haar aan­we­zig­heid. “We heb­ben geen ra­dio en ik heb geen idee wat er aan de hand is.” “On­we­tend­heid is de vij­and, zei een an­de­re in­wo­ner.”

Hoe­wel Na­fo-Tra­o­re de si­tu­a­tie “zeer zorg­wek­kend” vindt, zegt ze dat de nieu­we uit­vin­din­gen, waar­on­der de vac­cins, “hoop­ge­vend zijn”.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.