Schip Aqua­ri­us stopt met red­dings­ac­ties op Mid­del­land­se Zee

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Het red­dings­schip Aqua­ri­us stopt met het zoe­ken en red­den van mi­gran­ten op de Mid­del­land­se Zee. Het schip heeft de af­ge­lo­pen ja­ren tien­dui­zen­den mi­gran­ten ge­red. Art­sen Zon­der Gren­zen (AZG) en SOS Me­di­ter­ra­née be­he­ren het schip en stel­len ge­dwon­gen te zijn om te stop­pen van­we­ge een las­ter­cam­pag­ne van Eu­ro­pe­se over­he­den.

Aqua­ri­us ligt sinds sep­tem­ber vast in de ha­ven van Mar­seil­le en ver­loor eer­der de Pa­na­me­se vlag waar het schip on­der voer. Het was het laatste schip dat ope­reer­de van­af de Li­bi­sche kust, vo­rig jaar wa­ren er nog vijf red­dings­sche­pen. Vic­kie Hawkins van AZG noemt het een zwar­te dag. “Niet al­leen heeft Eu­ro­pa ge­faald om vol­doen­de ca­pa­ci­teit be­schik­baar te stel­len om men­sen te zoe­ken en red­den, het heeft ook de po­gin­gen van an­de­ren ge­sa­bo­teerd.”

Eer­der stel­de een aan­kla­ger van het Ita­li­aan­se ei­land Si­ci­lië dat de be­man­ning van Aqua­ri­us il­le­gaal me­disch af­val had ge­loosd. Ita­lië heeft het schip eer­der dit jaar meer­de­re ma­len ge­weerd, toen het vaar­tuig hon­der­den mi­gran­ten aan boord had. Zo mocht Aqua­ri­us in ju­ni da­gen­lang niet in Ita­lië aan­leg­gen. Uit­ein­de­lijk mocht het schip naar Span­je toe.

Vol­gens Hawkins gaat het stop­pen van Aqua­ri­us tot meer do­den op de Mid­del­land­se Zee lei­den. “Eu­ro­pe­se re­ge­rings­lei­ders zien nu niet hoe man­nen, vrou­wen en kin­de­ren ver­gaan”, al­dus Hawkins. De Aqua­ri­us was ac­tief van­af 2015, tij­dens het hoog­te­punt van de mi­gra­tie­cri­sis. Ie­der jaar pro­be­ren tien­dui­zen­den mi­gran­ten de over­steek van Li­bië naar Eu­ro­pa te ma­ken. In 2016 leid­de dat tot bij­na vijf­dui­zend do­den. Sinds vo­rig jaar is het aan­tal mi­gran­ten dat Ita­lië be­reikt ge­daald als ge­volg van stren­ge­re con­tro­les langs de Li­bi­sche kust. Vol­gens cij­fers van de in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­tie voor mi­gra­tie (IOC) zijn er dit jaar on­ge­veer twee­dui­zend men­sen ver­dron­ken in de Mid­del­land­se Zee.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.