Trump draagt Wil­li­am Barr voor als nieu­we mi­nis­ter van Jus­ti­tie

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump gaat Wil­li­am Barr voor­dra­gen als de nieu­we mi­nis­ter van Jus­ti­tie. Barr ver­vul­de die func­tie eer­der in de re­ge­ring van de pas over­le­den oud­pre­si­dent Ge­or­ge H.W. Bush. Trump heeft zijn keu­ze gis­te­ren be­kend­ge­maakt tij­dens een pers­con­fe­ren­tie. “Barr was van­af dag één mijn eer­ste keu­ze”, laat hij we­ten. “Hij is een ge­wel­di­ge man, een ge­wel­di­ge per­soon en een bril­jan­te man.” De pre­si­dent is sinds het ont­slag van Jeff Ses­si­ons vo­ri­ge maand op zoek naar een nieu­we mi­nis­ter van Jus­ti­tie. Ses­si­ons’ staf­chef Mat­thew Whi­ta­ker ver­vult nu tij­de­lijk die func­tie.

Barr was van 1991 tot en met 1993 ook al jus­ti­tie­mi­nis­ter. In zijn laatste jaar ver­liet hij de po­li­tiek voor een baan bij een gro­te te­le­foon­maat­schap­pij. Tien jaar ge­le­den ging hij met pen­si­oen. Barr steun­de Trumps be­sluit om FBI-di­rec­teur Ja­mes Co­mey in mei 2017 te ont­slaan. Co­mey leid­de des­tijds het on­der­zoek naar de Rus­si­sche in­men­ging in de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen van 2016. Het on­der­zoek werd daar­na over­ge­no­men door spe­ci­aal spe­ci­aal aan­kla­ger Ro­bert Mu­el­ler.

Ses­si­ons trok zich te­rug uit het Rus­land­on­der­zoek toen be­kend werd dat hij mo­ge­lijk ook on­der­zocht zou wor­den. Als Barr be­noemd wordt tot mi­nis­ter van Jus­ti­tie, wordt hij ver­ant­woor­de­lijk voor dat on­der­zoek. Mo­men­teel houdt on­der­mi­nis­ter Rod Ro­sen­stein toe­zicht. De be­noe­ming van Barr moet door de Se­naat wor­den goed­ge­keurd, maar dat geldt als een for­ma­li­teit. Trump maak­te gis­te­ren ook be­kend dat hij He­a­ther Nau­ert gaat aan­stel­len als nieu­we Ame­ri­kaan­se VN-am­bas­sa­deur. Nau­ert was eer­der tv-pre­sen­ta­tri­ce bij de om­roep FOX en werd in april 2017 woord­voer­der op het mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken.

Ze moet bij de Ver­e­nig­de Na­ties Nik­ki Ha­ley op­vol­gen die de Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­deur is sinds be­gin 2017 en er eind dit jaar mee op­houdt.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.