Mour­in­ho ge­luk­kig bij Man Uni­ted

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­sé Mour­in­ho is ‘zeer ge­luk­kig’ en ‘vol­le­dig toe­ge­wijd’ aan Man­ches­ter Uni­ted. Dat heeft zijn zaak­waar­ne­mer Jor­ge Men­des vrij­dag ge­meld. De be­lan­gen­be­har­ti­ger vond het nood­za­ke­lijk om een sta­te­ment naar bui­ten te bren­gen van­we­ge ge­ruch­ten over de toe­komst van de Por­tu­gees. De po­si­tie van Mour­in­ho bij Man­ches­ter Uni­ted staat al lan­ge­re tijd on­der druk. Door te­gen­val­len­de pres­ta­ties is de druk op de schou­ders van de trai­ner steeds ver­der toe­ge­no­men. Di­ver­se En­gel­se me­dia meld­den reeds dat Man­ches­ter Uni­ted Mau­ri­cio Po­chet­ti­no los zou wil­len we­ken bij Tot­ten­ham Hot­spur. De club zou het ver­trou­wen in Mour­in­ho kwijt zijn en hem daar­om wil­len ver­van­gen.

Te­vens kwa­men ge­ruch­ten op gang over een te­rug­keer bij Re­al Ma­drid. De 55-ja­ri­ge trai­ner, die zijn con­tract op Old Traf­ford in ja­nu­a­ri nog ver­leng­de, werd na­druk­ke­lijk ge­noemd bij de Ko­nink­lij­ke na het ont­slag van Ju­len Lop­ete­gui. Met een sta­te­ment wil Men­des al­le ge­ruch­ten uit de we­reld hel­pen. “Er ko­men steeds meer ge­ruch­ten over een mo­ge­lijk ver­trek van Jo­sé Mour­in­ho bij Man­ches­ter Uni­ted. Die ge­ruch­ten zijn ab­so­luut niet waar. Jo­sé is zeer ge­luk­kig bij de club en de club is zeer ge­luk­kig met Jo­sé. Hij heeft een lang­du­rig con­tract bij Man­ches­ter Uni­ted en is vast­be­slo­ten om er een suc­ces­vol pro­ject van te ma­ken.” Na vijf­tien com­pe­ti­tie­wed­strij­den is Man­ches­ter Uni­ted te­rug te vin­den op een te­leur­stel­len­de acht­ste plaats. De ach­ter­stand op kop­lo­per Man­ches­ter Ci­ty in de Pre­mier Lea­gue is op­ge­lo­pen naar acht­tien pun­ten. In de Cham­pi­ons Lea­gue heeft de ploeg van Mour­in­ho meer suc­ces. Na vijf groeps­wed­strij­den is de En­gel­se top­club al ze­ker van de vol­gen­de ron­de en het maakt nog kans op de groeps­winst. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.