Bar­ça maakt zich zor­gen om Su­a­rez

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FC Bar­cel­o­na maakt zich gro­te zor­gen over de fy­sie­ke ge­steld­heid van Luis Su­a­rez. Vol­gens de Spaan­se sport­krant Mar­ca is de knie van de Urugu­ayaan een dis­cus­sie­punt. De club zou daar­om een plan heb­ben ont­wik­keld om hem zo fit mo­ge­lijk te hou­den, maar dat strookt niet met zijn plan­nen bij de na­ti­o­na­le ploeg. Su­a­rez ont­brak de af­ge­lo­pen we­ken bij Bar­cel­o­na van­we­ge dis­com­fort in diens rech­ter­knie. De aan­val­ler on­der­ging een bi­o­lo­gi­sche be­han­de­ling met stam­cel­len om de­ze klach­ten te ver­hel­pen. Dit week­end lijkt hij te­gen Espan­y­ol zijn ren­tree te ma­ken, maar de Ca­ta­la­nen ma­ken zich zor­gen over de toe­komst.

Bar­cel­o­na gaat een spe­ci­aal plan ont­wik­ke­len om Su­a­rez dit sei­zoen zo fit mo­ge­lijk te hou­den. Het is de ver­wach­ting dat be­han­de­ling in de toe­komst steeds va­ker ver­eist is. Naar ver­luidt wil de me­di­sche staf hem in de zo­mer to­ta­le rust voor­schrij­ven, maar een ver­leng­de rust­pau­ze lijkt ver weg met de Copa Amé­ri­ca in aan­tocht.

In Bar­cel­o­na ziet men Su­a­rez lie­ver niet deel­ne­men aan dit eind­toer­nooi. Dat zou im­mers be­te­ke­nen dat de aan­val­ler weer een zwa­re zo­mer door­maakt en dat dreigt zijn knie al­leen maar in­sta­bie­ler te ma­ken. Aan het ein­de van het sei­zoen wil de club dan ook met al­le par­tij­en gaan pra­ten over de toe­komst, want de spits wil zijn na­ti­o­na­le ploeg niet zo­maar la­ten zit­ten. (VN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.