Fred krijgt steun

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fre­de­ri­co Ro­dri­gues de Pau­la San­tos, kort­weg Fred, maak­te af­ge­lo­pen zo­mer voor een slor­di­ge 59 mil­joen eu­ro de over­stap van Shakhtar Do­netsk naar Man­ches­ter Uni­ted. De Bra­zi­li­aan­se mid­den­vel­der is bij the Red De­vils voor­lo­pig nog geen vas­te waar­de. Jo­sé Mour­in­ho stelt dat het heel nor­maal is dat een spe­ler zich moet aan­pas­sen bij een nieu­we club.

“Dat gaat stap voor stap. An­de­re spe­lers had­den ook hun tijd no­dig om zich aan te pas­sen en speel­den mis­schien nog wel min­der dan Fred. Ik denk dat de si­tu­a­tie voor hem ver­an­dert als we in de­fen­sief op­zicht ster­ker zijn. In dat ge­val heb­ben we op het mid­den­vel­der spe­lers no­dig die ba­lans bren­gen, in plaats van spe­lers die in aan­val­lend op­zicht iets kun­nen cre­ë­ren”, te­ke­nen ver­schil­len­de En­gel­se me­dia op uit de mond van Mour­in­ho tij­dens de pers­con­fe­ren­tie in aan­loop naar het thuis­du­el met Ful­ham.

In aan­loop naar het tref­fen met the Cot­ta­gers kampt Man­ches­ter Uni­ted met de no­di­ge per­so­ne­le pro­ble­men. “Op de trai­ning zal moe­ten blij­ken of Chris Smal­ling, Phil Jo­nes, Antho­ny Mar­ti­al en Eric Bail­ly kun­nen spe­len. Over Vic­tor Lin­delöf en Alexis Sán­chez hoe­ven we het niet eens te heb­ben. Het is ze­ker dat we met spe­lers zul­len aan­tre­den die hun po­ten­tie nog niet maxi­maal kun­nen be­nut­ten.”

“We moe­ten het heb­ben van spe­lers die zich­zelf op­of­fe­ren voor het team, zo­als Jo­nes te­gen Sout­hamp­ton deed. Het gaat om spe­lers die het moei­lijk heb­ben, maar een stap voor­uit kun­nen zet­ten en zo het team kun­nen hel­pen”, be­sluit Mour­in­ho. Zijn ploeg wist de laatste vier com­pe­ti­tie­wed­strij­den, te­gen Ar­sen­al (2-2), Sout­hamp­ton (2-2), Crystal Pala­ce (0-0) en Man­ches­ter Ci­ty (3-1), niet te win­nen. Me­de daar­door is Man­ches­ter Uni­ted mo­men­teel de num­mer acht van de Pre­mier Lea­gue. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.