Le­wan­dow­ski ge­niet van rol als ach­ter­vol­ger

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Pool­se su­per­spits Ro­bert Le­wan­dow­ski is er ze­ker van dat Bay­ern Mün­chen nog in staat is om Borus­sia Dort­mund de ko­men­de maan­den in te ha­len. Bay­ern Mün­chen be­leef­de dit sei­zoen een ui­terst roes­ti­ge start, maar de top­sco­rer zegt dat de re­ge­ren­de kam­pi­oen veel zin heeft om in de ach­ter­vol­ging te gaan. Het eer­ste sei­zoen van Ni­ko Ko­vac als trai­ner ver­loopt voor­als­nog ver­re van vlek­ke­loos en Bay­ern slaag­de er on­langs vier du­els op rij niet in om te win­nen na­dat het nog wel goed van start ging met ze­ven on­ge­sla­gen wed­strij­den. Bay­ern-on­waar­di­ge ne­der­la­gen te­gen Hertha BSC en Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach, plus re­mi­ses te­gen Augs­burg, Frei­burg en For­tu­na Düs­sen­dorf zor­gen er ech­ter voor dat de gi­gant uit Bei­e­ren slechts op een vier­de plaats staat. Vo­ri­ge maand ver­loor men ook nog met 3-2 van con­cur­rent Dort­mund en de ach­ter­stand op de ploeg van Lu­cien Fa­vre is al op­ge­lo­pen tot ne­gen pun­ten. Le­wan­dow­ski, toch al­weer goed voor ze­ven goals, ge­looft ech­ter dat Bay­ern het nu weer op de rit heeft en kijkt uit naar de uit­da­ging die zijn club wacht. “De af­ge­lo­pen we­ken wa­ren las­tig”, be­gint hij zijn ver­haal te­gen­over BILD. “We ver­lo­ren pun­ten op on­ka­rak­te­ris­tie­ke wij­ze om­dat we dach­ten dat al­les even goed zou gaan als voor­gaan­de ja­ren. We wa­ren niet waak­zaam, maar zijn nu weer op de juis­te weg.”

De rol van ach­ter­vol­ger is Bay­ern de laatste ja­ren on­be­kend ge­raakt, maar ‘Le­wa’ ziet het wel zit­ten. “Soms is het he­le­maal niet zo slecht om van­uit de twee­de rij aan te val­len. We zijn blij om te kun­nen ja­gen. De af­ge­lo­pen ja­ren moesten we steeds ach­ter­om kij­ken en nu zien we dat er clubs bo­ven ons staan. Dat zorgt voor meer druk en dan wil je nog meer doen. Het is mak­ke­lij­ker om te ja­gen dan om voor­op te blij­ven”, waar­schuwt hij de con­cur­ren­tie uit Dort­mund. “Voor­al als je die er­va­ring niet hebt.” (Goal)

De Pool­se su­per­spits Ro­bert Le­wan­dow­ski is er ze­ker van dat Bay­ern Mün­chen nog in staat is om Borus­sia Dort­mund de ko­men­de maan­den in te ha­len. (Fo­to: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.