Toe­komst Al­der­wei­reld on­dui­de­lijk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Waar de toe­komst van To­by Al­der­wei­reld ligt, is nog steeds hoogst on­dui­de­lijk. Het con­tract van de ver­de­di­ger van Tot­ten­ham loopt af op het ein­de van dit sei­zoen, en tot nog toe is er geen spra­ke van dat dit als­nog zou wor­den ver­lengd.

Een trans­fer lijkt zich dus op te drin­gen. Mo­ge­lijk nog tij­dens de win­ter­mer­ca­tor, zo­da­nig dat Spurs nog een klei­ne trans­fer­som zou­den kun­nen van­gen. Ko­men­de zo­mer loopt hij, zon­der ver­len­ging, gra­tis de deur uit op Whi­te Hart La­ne.

Top­kan­di­daat voor zijn hand­te­ke­ning zou vol­gens The Te­le­graph nog steeds Man Utd zijn, al ligt ook FC Bar­cel­o­na op de loer voor de Ro­de Dui­vel. Maar het dag­blad noemt nog een zeer op­val­len­de naam: Ar­sen­al. The Gun­ners zul­len so­wie­so uit­kij­ken naar een nieu­we cen­tra­le ver­de­di­ger, daar Rob Hol­ding van­daag te ho­ren kreeg dat hij 6 tot 9 maan­den bui­ten strijd zal zijn. Of Tot­ten­ham zijn gro­te ri­vaal wil ver­ster­ken, valt ech­ter sterk te be­twij­fe­len, al zul­len ze daar op het eind van dit sei­zoen wei­nig aan te ver­tel­len heb­ben. (VN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.