Su­ri­na­me ziet Gold Cup-kan­sen Gu­y­a­na gro­ter wor­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Su­ri­na­me moet met le­de ogen toe­zien hoe de kan­sen van Gu­y­a­na gro­ter zijn ge­wor­den op weg naar de Gold Cup. De Con­fe­de­ra­ti­on of North, Cen­tral Ame­ri­ca and Ca­rib­bean As­so­ci­a­ti­on Foot­ball (Con­ca­caf) heeft Bar­ba­dos woens­dag ge­straft, om­dat met twee on­ge­rech­tig­de spe­lers is ge­speeld. Dit werkt in het voor­deel van Gu­y­a­na.

De ‘Dis­ci­pli­na­ry Com­mit­tee’ van de Con­ca­caf heeft ge­con­sta­teerd dat de spe­lers Hal­lam Ho­pe en Krys­ti­an Pe­ar­ce van Bar­ba­dos niet ge­rech­tigd wa­ren te spe­len voor de na­ti­o­na­le se­lec­tie van Bar­ba­dos. In de Con­ca­caf Na­ti­ons Lea­gue­kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd heb­ben de­ze twee voet­bal­lers ge­speeld te­gen Gu­y­a­na. De wed­strijd ein­dig­de 2-2 ge­lijk. Om­dat Bar­ba­dos ge­straft is, wint Gu­y­a­na de ont­moe­ting van 6 sep­tem­ber re­gle­men­tair met 3-0, vol­gens ar­ti­kel 55 en 31 van de ‘FIFA Dis­ci­pli­na­ry Co­de’. De wed­strijd tus­sen Bar­ba­dos en El Sal­va­dor op 13 ok­to­ber heb­ben Ho­pe en Pe­ar­ce ook ge­speeld, maar El Sal­va­dor won de ont­moe­ting met 3-0. Con­ca­caf heeft de sco­re van dit du­el ge­hand­haafd, vol­gens ar­ti­kel 31 van de ‘FIFA Dis­ci­pli­na­ry Co­de’. Door de­ze laatste ont­wik­ke­ling ziet Su­ri­na­me hoe Gu­y­a­na een reu­ze sprong maakt op de rang­lijst. Gu­y­a­na dat sa­men met Su­ri­na­me vier pun­ten had en op een ge­deel­de zes­tien­de plaats stond, ziet Gu­y­a­na klim­men naar de acht­ste plaats en een stap dich­ter­bij ko­men van een plaats in de Gold Cup 2018. De lan­den in de top tien plaat­sen zich voor de Gold Cup. Gu­y­a­na heeft al­les in ei­gen hand, ter­wijl Su­ri­na­me af­han­ke­lijk is van an­de­ren, als het de Gold Cup wil spe­len. Ons buur­land heeft nu zes pun­ten uit drie wed­strij­den en maakt nu weer kans om in de top zes te ein­dig­den, om zo­doen­de te spe­len in Lea­gue A, ter­wijl Su­ri­na­me zich niet meer voor Lea­gue A kan plaat­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.