Bo­ca Ju­ni­ors ver­liest be­roep om re­gle­men­tai­re winst Copa Li­ber­t­a­do­res

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bo­ca Ju­ni­ors wordt de­fi­ni­tief niet tot re­gle­men­tai­re win­naar van de Copa Li­ber­t­a­do­res uit­ge­roe­pen. De Zuid-Ame­ri­kaan­se voet­bal­bond Conmebol heeft het ver­zoek van de club uit Bue­nos Ai­res vrij­dag ook in be­roep af­ge­we­zen. De uit­spraak houdt in dat Bo­ca Ju­ni­ors zon­dag de­fi­ni­tief in Ma­drid om het ZuidA­me­ri­kaan­se kam­pi­oen­schap moet spe­len te­gen ri­vaal en stad­ge­noot Ri­ver Pla­te. De re­turn wordt in San­tia­go Ber­na­béu ge­speeld.

Bo­ca wil­de tot win­naar wor­den uit­ge­roe­pen van­we­ge de on­ge­re­geld­he­den voor­af­gaand aan de uit­ein­de­lijk af­ge­las­te re­turn van de ‘Su­per­clá­si­co’ op 24 no­vem­ber. Ver­schil­len­de spe­lers van Bo­ca raak­ten ge­wond na­dat hoo­li­gans van Ri­ver Pla­te de spe­lers­bus had­den be­ko­geld.

Om nieuw ge­weld te voor­ko­men, be­sloot de Conmebol on­langs de fi­na­le bui­ten Ar­gen­ti­nië te la­ten spe­len. Ruim 2.500 Spaan­se agen­ten zijn zon­dag in Ma­drid pa­raat om de wed­strijd zon­der pro­ble­men te la­ten ver­lo­pen.

Het eer­ste du­el tus­sen de aarts­ri­va­len ein­dig­de in 2-2. De win­naar van de fi­na­le doet la­ter de­ze maand mee aan het WK voor clubs, dat van 12 tot en met 22 de­cem­ber in de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten wordt ge­hou­den. De zes win­naars van de con­ti­nen­ta­le be­ker­toer­nooi­en en de kam­pi­oen van het or­ga­ni­se­ren­de land krij­gen een tic­ket voor het WK. Re­al Ma­drid is als win­naar van de Cham­pi­ons Lea­gue al ze­ker van deel­na­me. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.