Vijf sta­di­ons goed be­von­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Vijf sta­di­ons zijn door de com­mis­sie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond goed be­von­den, twee zijn on­der voor­be­houd goed be­von­den en in drie mag voor­lo­pig geen top­sec­tie­voet­bal ge­or­ga­ni­seerd wor­den. De keu­ring van de sta­di­ons start­te een maand ge­le­den.

De sta­di­ons die goed­ge­keurd zijn: Ram­khe­la­wan Sport­com­plex, Emiel Briel­sta­di­on, Ashraf Pierkhansta­di­on, Aloy­si­us Zi­chem- en Tour­ton­ne All Stars­com­plex. Jo­hn Munt­slag die ook in de com­mis­sie zit, zegt dat de­ze vijf sta­di­ons vol­doen aan de li­cen­tie­voor­waar­den en voor­waar­den die zijn aan­ge­ge­ven door de Con­ca­caf en FIFA. “Wij had­den een check­list en daar­mee gin­gen wij te werk”, geeft Munt­slag aan. Hij geeft aan dat het Tour­ton­ne All Stars­com­plex als laatste is goed­ge­keurd. Za­ter­dag zal op dit veld voor de eer­ste keer een eer­ste­di­vi­sie­wed­strijd ge­speeld wor­den en wel tus­sen West Uni­ted en Pa­pa­tam. Het Ron­nie Bruns­wijk- en Bi­gi Wee­sta­di­on zijn on­der voor­be­houd goed­ge­keurd. Wed­strij­den mo­gen voor­lo­pig dus wel in de­ze sta­di­ons ge­speeld wor­den. Munt­slag zegt dat in de­ze sta­di­ons klei­ne za­ken in or­de ge­maakt moe­ten wor­den. De­ze twee sta­di­ons krij­gen een maand de tijd om de za­ken in or­de te ma­ken. De com­mis­sie zal bin­nen niet al te lan­ge tijd de­ze twee sta­di­ons weer in­spec­te­ren. De drie sta­di­ons die zijn af­ge­keurd zijn: Jaques Eli­a­zer­sta­di­on, Le­ti­tia Vries­de Sport­com­plex en Ge­or­ge Deul­sta­di­on. Munt­slag zegt dat voor­lo­pig geen wed­strij­den op de­ze vel­den ge­speeld mo­gen wor­den, om­dat za­ken in or­de ge­maakt moe­ten wor­den. “Als het zo­ver is, zal de com­mis­sie een her­keu­ring doen”, zegt hij. Munt­slag geeft aan dat het gaat om gro­te za­ken en geen klei­ne pun­ten zo­als bij het Ron­nie Bruns­wijk- en Bi­gi Wee­sta­di­on.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.