Vi­deo Ky­lie Jen­ner meest tren­ding van 2018

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

en haar te be­dan­ken voor het goe­de werk dat zij ver­richt.” Het schil­de­rij is ge­maakt door Kel­no Vors­wijk. De vi­deo die Ky­lie Jen­ner maak­te over haar ge­hei­me zwan­ger­schap en de ge­boor­te van doch­ter Stor­mi, staat boven­aan de

Top Tren­ding Vi­deo’s-lijst van YouTu­be. Het film­pje werd in de eer­ste week 53 mil­joen keer be­ke­ken.

Ky­lie raak­te zwan­ger toen ze 19 was en be­sloot het nieuws niet met de we­reld te de­len. De re­a­li­ty­ster, die al sinds haar tien­de wordt ge­volgd door ca­me­ra’s voor se­rie Kee­ping Up With The

be­ves­tig­de pas drie da­gen na de ge­boor­te van doch­ter Stor­mi be­gin fe­bru­a­ri dat ze moe­der was ge­wor­den. Dat deed ze met een elf mi­nu­ten du­ren­de vi­deo, die ze Aan On­ze Doch­ter noem­de. De mi­ni­re­por­ta­ge is in­mid­dels ruim 77 mil­joen keer be­ke­ken.

Op de twee­de plaats op de lijst staat vi­deo Re­al Li­fe Trick Shots 2 van Du­de Per­fect, ge­volgd door de aan­kon­di­ging van de breuk van YouTu­be-stel Li­za Kos­hy en Da­vid Do­brik.

(De Te­le­graaf/Fo­to: Be­lin­ber­ry’s Blog) Ac­teur Ry­an Rey­nolds gaat de hor­ror­film

pro­du­ce­ren. De na­men van be­trok­ken ac­teurs of van een re­gis­seur zijn nog niet be­kend­ge­maakt, schrijft Wel is dui­de­lijk

dat Rey­nolds zelf niet in de film zal spe­len. De plan­nen voor de film be­vin­den zich nog in een vroeg sta­di­um.

is ge­ba­seerd op de ge­lijk­na­mi­ge no­vel­le van Jasper DeWitt en gaat over een ide­a­lis­ti­sche jon­ge arts die pro­beert een

mys­te­rie op te los­sen en de las­tig­ste pa­ti­ënt te ge­ne­zen. Rey­nolds (42), die de af­ge­lo­pen

ja­ren voor­al in de be­lang­stel­ling stond als ac­teur en pro­du­cent van de speel­de meer dan ze­ven­tig rol­len en pro­du­ceer­de daar­naast een hand­vol films en

do­cu­men­tai­res.

(Mi­chel­le Po­nit/ Fo­to: Kel­no Vors­wijk)Kar­das­hians,

Who Ne­ar­ly Dro­ve Me Out of Me­di­ci­neVa­ri­e­ty.Dead­pool-films,(NU/Fo­to: Pe­o­p­le Ma­ga­zi­ne)The Pa­tientThe

Ba­by It’s Cold Out­si­dePa­tient Who Ne­ar­ly Dro­ve Me Out of Me­di­ci­ne

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.