‘Op­hef kerst­hit schuld van Bill Cos­by’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De op­schud­ding die is ont­staan over het kerst­lied­je

is het ge­volg van het wan­ge­drag van Bill Cos­by. Dat be­weer­de Susan Loes­ser, doch­ter van de schrij­ver en com­po­nist van het num­mer, Frank Loes­ser, don­der­dag in NBC News. Eer­der in de week maak­te een ra­dio­sta­ti­on in Ohio be­kend het lied­je niet meer te draai­en, om­dat de tekst zou gaan over sek­su­eel on­ge­past ge­drag. In het num­mer pro­beert een man een vrouw over te ha­len bij hem te blij­ven. Zij vraagt zich daar­bij

on­der meer af wat er in haar drank­je zit. “Bill Cos­by heeft het voor ie­der­een ver­pest”, ver­klaar­de Susan. “Na­dat hij er­van werd be­schul­digd vrou­wen te heb­ben ge­dro­geerd, be­gon op­eens ie­der­een over da­te ra­pe in het lied­je.” Cos­by werd eer­der dit jaar ver­oor­deeld voor het dro­ge­ren en mis­brui­ken van een vrouw. Tien­tal­len an­de­ren zeg­gen dat de ko­miek hen

ook zon­der hun me­de­we­ten drugs heeft ge­ge­ven. Vol­gens Susan zou haar va­der woe­dend zijn over die link met zijn werk. “Vroe­ger zei­den men­sen ’wat zit er in dit drank­je?’ als grap, als ze merk­ten dat ze wat aan­ge­scho­ten raak­ten. Maar daar­mee sug­ge­reer­den ze niet dat ie­mand er drugs in had ge­daan.” Frank Loes­ser schreef Ba­by It’s Cold Out­si­de om het sa­men met zijn vrouw op te voe­ren tij­dens feest­jes. Hij ver­kocht het

num­mer la­ter aan film­stu­dio MGM, die het ge­bruik­te in de film Nep­tu­ne’s Daugh­ter uit 1949. Daar­door won Loes­ser in 1950 een

Os­car voor het lied.

(De Te­le­graaf/Fo­to: NY Dai­ly News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.