Joe Jo­nas over Priy­an­ka’s en Nicks hu­we­lijk: “Ik was be­dol­ven door emo­ties”

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Joe Jo­nas heeft ver­teld dat toen zijn broer Nick Jo­nas met Priy­an­ka Cho­p­ra in het hu­we­lijks­boot­je stap­te, het een over­wel­di­gend leu­ke er­va­ring was.

“Het was een he­le druk­ke week en ge­wel­dig om Nick met Priy­an­ka te zien trou­wen. Erg fan­tas­tisch. Eén van de meest mooie hu­we­lij­ken die ik heb mee­ge­maakt en om er deel van te zijn was een droom”, ver­telt Jo­nas aan NBC’s To­day Show. Tij­dens het uit­bren­gen van de toast zei hij: “Ik was even niet me­zelf, om­dat ik be­dol­ven was door emo­ties. Het is mijn broer, mijn bes­te vriend en om te zien dat hij met het meis­je van zijn dro­men trouwt…het he­le week­end heb­ben we veel ge­huild, maar ook veel ge­la­chen.”

Over het San­geet-eve­ne­ment zei Joe: “Haar fa­mi­lie be­staat uit de meest ge­wel­di­ge ar­ties­ten en een he­le­boel vrien­den en fa­mi­lie­le­den zijn Bol­ly­wood-ster­ren. Wij wa­ren daar met een paar ou­de lie­de­ren. We wis­ten ons ei­gen­lijk geen hou­ding. Dan­sen pro­beer­den we bin­nen een week on­der de knie te krij­gen. Priy­an­ka’s fa­mi­lie heeft ons in de pan ge­hakt.” Over zijn toe­kom­sti­ge hu­we­lijk met Sop­hie Tur­ner zei Joe: “Ik heb ze­ker een paar aan­te­ke­nin­gen ge­maakt, maar die week was voor hen be­stemd, het was hun feest, dat was het be­lang­rijk­ste voor ons om het te er­va­ren. Heel eer­bied­waar­dig.” Ver­der zei hij: “Mijn tijd komt er­aan, maar ik ben heel blij voor ze.”

(Bi­zA­sia/Fo­to: Pop­su­gar)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.