Ver­dach­ten 2344,5 ki­lo drugs­zaak in beeld

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De po­li­tie zei op een za­ter­dag ge­hou­den pers­con­fe­ren­tie dat er in to­taal 2344,50 ki­lo­gram co­ca­ï­ne in 94 zak­ken werd on­der­schept in een con­tai­ner met rijst, op 8 ja­nu­a­ri. De con­tai­ner zou wor­den ver­scheept naar Eu­ro­pa.

De po­li­tie stuit­te op de drugs na een mel­ding van de Port Control Unit en de Hon­den­bri­ga­de. De Port Control Unit maak­te een analyse en scan­de die als ri­si­co­con­tai­ner. Vol­gens waar­ne­mend korps­chef Ro­ber­to Pra­de zijn er al ver­dach­ten in beeld ge­bracht, maar er zijn nog geen aan­hou­din­gen ver­richt. Op de vraag waar­om er nog geen ver­dach­ten zijn aan­ge­hou­den, gaf hij geen ant­woord, om­dat het om on­der­zoeks­be­lang gaat. Hij gaf aan dat het on­der­zoek nog loopt. In­tus­sen zijn vier per­so­nen ge­hoord, maar nie­mand heeft de sta­tus van ver­dach­te ge­kre­gen. Een spe­ci­aal team dat is in­ge­steld, is be­zig met het on­der­zoek. Be­hal­ve de con­tai­ner waar­in de drugs wer­den aan­ge­trof­fen, zijn er nog ze­ven an­de­re con­tai­ners twee tot drie da­gen door­zocht, maar daar­in werd niets ge­von­den. Dit is de groot­ste drugs­vangst in Su­ri­na­me. Pra­de zei dat elk ge­val op zich­zelf staat. Hij gaf aan dat een ver­dach­te in de ene zaak aan­ge­hou­den kan wor­den maar in een an­de­re zaak is dat juist niet het ge­val. Vol­gens hem maakt de po­li­tie haar huis­werk goed al­vo­rens over te gaan tot aan­hou­ding. Het ri­si­co is an­ders dan groot dat een ver­dach­te die wordt aan­ge­hou­den in vrij­heid wordt ge­steld door het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM). De rech­ter-com­mis­sa­ris moet ook oor­de­len over de recht­ma­tig­heid van de in­ver­ze­ke­ring­stel­ling. Pra­de gaf aan dat de po­li­tie geen na­men in de­ze zaak heeft ge­noemd. “Wan­neer er men­sen zijn aan­ge­hou­den, zult u het wel ho­ren.”

Mo­ha­med Ba­kas heeft de lei­ding van de sub­af­de­ling be­stuur Oos­te­lij­ke Pol­ders en zijn ver­van­ger is Rias Hom­ma­row. De sub­af­de­ling Wes­te­lij­ke Pol­ders wordt ge­trok­ken door Ro­bert Sheer­ali en hij wordt ver­van­gen door

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.