Man­nen krij­gen elf da­gen va­der­schaps­ver­lof “Vrije da­gen niet be­doeld om met vrien­den te gaan hen­ge­len”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Man­nen krij­gen bij wet elf da­gen va­der­schaps­ver­lof bij de be­val­ling van hun vrouw. Dit is op­ge­no­men in een nieu­we wet die De Na­ti­o­na­le As­sem­blee zo goed als voor­be­reid heeft en die na de be­gro­tings­be­han­de­ling tij­dens de ple­nai­re ver­ga­de­ring in stem­ming wordt ge­bracht. De wet Be­scher­ming Moe­der­schap is aan­van­ke­lijk be­doeld om het moe­der­schaps- en be­val­lings­ver­lof ver­der te be­scher­men, maar hier­in werd di­rect ook het be­lang van de va­der mee­ge­no­men.

De wet gaat ver­der door de va­der zelfs de be­val­lings­ver­lof­da­gen van de vrouw toe te ken­nen, in­dien zij niet in staat is voor haar kind te zor­gen van­we­ge com­pli­ca­ties of an­de­re re­le­van­te om­stan­dig­he­den. Dit komt cu­mu­la­tief er­bij naast het recht op de elf toe­ge­ken­de da­gen van het va­der­schaps­ver­lof. “On­ver­min­derd het be­paal­de in lid 1 komt de va­der in aan­mer­king voor het res­te­ren­de deel van het be­val­lings­ver­lof waar de moe­der aan­spraak op maakt, wan­neer de­ze tij­dens het be­val­lings­ver­lof door ziek­te of hos­pi­ta­li­sa­tie niet in staat is het ge­bo­ren kind te ver­zor­gen”, staat in de wet.

Par­le­men­ta­ri­ërs van zo­wel de op­po­si­tie als co­a­li­tie zijn lo­vend over de nieu­we wet die meer be­scher­ming geeft aan het moe­der­schap, maar te­ge­lij­ker­tijd niet dis­cri­mi­ne­rend is naar va­ders toe. Par­le­men­ta­ri­ër Dew Shar­man (VHP), van huis uit arts, maakt van dicht­bij mee wat moe­ders van pas­ge­bo­ren ba­by’s al­le­maal te door­staan heb­ben op de po­li. Niet al­leen fy­siek, maar ook men­taal is het ge­mis dui­de­lijk te mer­ken. Hij roept de va­ders wel op om die da­gen ef­fec­tief te ge­brui­ken ten be­hoe­ve van de moe­der en kind. Zijn er­va­rin­gen zijn ook dat va­ders vaak ge­noeg, on­danks hun vrije dag, ge­woon in de au­to blij­ven zit­ten of chauf­feur ‘spe­len’ als het aan­komt op de con­sul­ta­tie­da­gen voor moe­der en kind. “Dan ziet u een moe­der, pas be­val­len met een ba­by op de arm, nog een zwa­re tas aan de an­de­re arm en de va­der is ner­gens te be­speu­ren. Hoog­uit pro­beert u nog de taxi­chauf­feur te spe­len, dropt de moe­der bij de po­li en zit ver­der rus­tig in de au­to. Daar­voor gaat u niet die vrije da­gen krij­gen. Die vrije da­gen zijn ook niet be­doeld om met uw vrien­den te gaan hen­ge­len”, geeft hij de va­ders mee. Jen­ni­fer Vreed­zaam (NDP) is voor­zit­ter van de Com­mis­sie van Rap­por­teurs. Zij praat over een his­to­risch mo­ment voor zo­wel de moe­ders in de pri­va­te en pu­blie­ke sec­tor als de va­ders. De wet ligt klaar voor de ple­nai­re be­han­de­ling en zal na goed­keu­ring bij­dra­gen aan meer recht­vaar­dig­heid bin­nen de sa­men­le­ving. “Mijn hoop is dan ook om van­uit een so­li­da­ri­teits­ge­dach­te de­ze wet goed te keu­ren, en van­uit de so­li­da­ri­teits­ge­dach­te te brain­stor­men hoe wij de­ze wet ver­der kun­nen aan­pas­sen of brain­stor­men, zo­dat wij tot een goed wets­pro­duct kun­nen ko­men voor ge­lijk­heid van werk op de werk­vloer. En na­tuur­lijk het recht van de vrouw en een recht­vaar­di­ge sa­men­le­ving waar­voor wij staan, dat die dan wordt be­leefd”, zegt Vreed­zaam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.