So­mo­hard­jo: “Wai­doe ver­gist zich”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Paul So­mo­hard­jo, voor­zit­ter van de po­li­tie­ke par­tij Pert­ja­jah Lu­hur (PL), kan geen touw vast­kno­pen aan de uit­spra­ken van par­tij­lid te­vens par­le­men­ta­ri­ër Wil­li­am Wai­doe dat ‘ka­pi­ta­lis­ten een greep zou­den heb­ben op de stoot­rich­ting bin­nen de par­tij’. Vol­gens So­mo­hard­jo zal de rich­ting van de par­tij nooit be­paald wor­den door be­lan­gen van ka­pi­taal­krach­ti­ge in­di­vi­du­en, maar door over­een­ge­ko­men ide­a­len die sa­men zijn be­paald.

So­mo­hard­jo houdt toch wat re­ser­ve ach­ter om zich even­tu­eel te la­ten in­for­me­ren door Wai­doe die in Nic­ke­rie een ze­tel van de par­tij in­vult. De par­tij­voor­zit­ter gaat er­van uit dat Wai­doe die uit­spra­ken op ba­sis van waar­ne­min­gen doet en hij zou daar graag meer van wil­len we­ten. “Mis­schien din­gen die in Nic­ke­rie ge­beu­ren”, zegt hij op vra­gen van de krant.

Tus­sen Wai­doe en So­mo­hard­jo is er in ie­der ge­val wel goed con­tact. Naar Ti­mes of Su­ri­na­me ver­neemt, is de par­tij voor­ne­mens om Wai­doe zelfs op te ne­men in het nieu­we hoofd­be­stuur van de PL, dat op 27 ja­nu­a­ri ge­pre­sen­teerd wordt na in­ter­ne ver­kie­zin­gen.

De­ze par­le­men­ta­ri­ër maakt zich ech­ter zor­gen om zijn po­si­tie bij de aan­ko­men­de ver­kie­zin­gen. Hij is niet van plan om naar de po­li­tie­ke ach­ter­grond te ver­dwij­nen na een ener­ve­ren­de pe­ri­o­de in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA). Daar heeft hij de re­ge­ring kri­tisch be­ge­leid waar­bij er tal van door hem aan­ge­dra­gen voor­stel­len ook zijn mee­ge­no­men door de re­ge­ring. Het laatste ge­val be­treft de wet voor in­tro­duc­tie van bi­o­me­tri­sche iden­ti­teits­kaar­ten. Wai­doe wil­de graag voor de wet stem­men, om­dat het een goed pro­ject voor Su­ri­na­me is en er ook naar zijn voor­stel­len is ge­luis­terd bij het for­mu­le­ren van het uit­ein­de­lij­ke do­cu­ment. Het stoort hem dan ook dat hij, on­der druk van een an­de­re po­li­tie­ke par­tij in de op­po­si­tie te­gen de wet moest stem­men. “Die naam wil ik lie­ver niet noe­men”, zegt hij. Waar Wai­doe wel aan­dacht voor vraagt, is dat de PL niet moet bui­gen voor de wil van an­de­re op­po­si­tie­par­tij­en, maar lie­ver haar ei­gen stand­pun­ten moet be­pa­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.