On­der­ge­do­ken FARC-lei­der laat na zes maan­den van zich ho­ren

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CO­LUM­BIA - Een oud-com­man­dant van de FARC die al een half­jaar zit on­der­ge­do­ken, heeft via een vi­deo­bood­schap van zich la­ten ho­ren. Daar­in be­schul­digt Iván Már­quez de Co­lum­bi­aan­se re­ge­ring van het schen­den van de vre­des­af­spra­ken.

Már­quez, die deel­nam aan de vre­des­be­spre­kin­gen, vindt dat le­den van de voor­ma­li­ge gu­er­ril­la­be­we­ging on­vol­doen­de be­schermd wor­den, meldt BBC News. Hij zegt dat tien­tal­len FARC-le­den die de wa­pens heb­ben neer­ge­legd ver­moord zijn.

Vo­rig jaar dook hij zelf on­der, na­dat in april een an­der FARC-kop­stuk in Co­lum­bia op ver­zoek van de Ver­e­nig­de Sta­ten werd ge­ar­res­teerd van­we­ge drugs­smok­kel. Már­quez zat na­mens de FARC, die nu een po­li­tie­ke par­tij is, in de se­naat.

In de vi­deo

zegt Már­quez niets over zijn ver­blijf­plaats. Hij staat nog wel ach­ter het vre­des­ak­koord dat hij en de re­ge­ring in 2016 slo­ten. Ook steekt hij de hand in ei­gen boe­zem en zegt hij dat hij in de laatste fa­se van het vre­des­over­leg een fout heeft ge­maakt door de “po­li­tie­ke, eco­no­mi­sche en so­ci­a­le in­te­gra­tie van de strij­ders” on­vol­doen­de vei­lig te stel­len.

(NU)

FARC-lei­der Iván Már­quez. (Fo­to: Uni­ver­se News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.