Fran­se po­li­tie pakt meer dan 240 men­sen op bij pro­tes­ten ‘Ge­le Hes­jes’

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Bij de pro­tes­ten van de ‘Ge­le Hes­jes’ in Frank­rijk zijn za­ter­dag meer dan 240 ar­res­ta­ties ver­richt. In Pa­rijs ging het ook om de­mon­stran­ten die ver­bo­den wa­pens bij zich had­den. In Pa­rijs gin­gen 8.000 men­sen de straat op, in het he­le land wa­ren dat er rond de 84.000, cir­ca 30.000 meer dan vo­rig week­end. In de hoofd­stad wa­ren 5.000 agen­ten op de been, in heel Frank­rijk 80.000. Gro­te on­ge­re­geld­he­den kwa­men za­ter­dag niet voor.

Rond de Arc de Tri­omp­he in Pa­rijs is het wel tot bot­sin­gen ge­ko­men tus­sen de po­li­tie en de­mon­stran­ten. De po­li­tie zet­te wa­ter­ka­non­nen en traan­gas in te­gen de­mon­stran­ten die de agen­ten be­ko­gel­den met ste­nen en verf.

De Fran­se vei­lig­heids­dien­sten hiel­den voor­al Bour­ges scherp in de ga­ten, om­dat op in­ter­net was op­ge­roe­pen tot mas­sa­le pro­tes­ten in de­ze stad in cen­traal Frank­rijk. De vijf­dui­zend men­sen die daar de straat op gin­gen, de­den dat over­we­gend vreed­zaam.

Het was de ne­gen­de week van pro­tes­ten van de ‘Ge­le Hes­jes’. Ze pro­tes­teer­den aan­van­ke­lijk te­gen de ver­ho­ging van de brand­stof­prij­zen, maar rich­ten zich nu te­gen het he­le be­leid van de Fran­se pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron. Ma­cron hoopt de ge­moe­de­ren weer tot be­da­ren te bren­gen met een ‘na­ti­o­naal de­bat’ dat vol­gen­de week be­gint. Op ba­sis van de­bat­ten die door het he­le land kun­nen plaats­vin­den, zal de re­ge­ring met nieu­we maat­re­ge­len ko­men, met mo­ge­lijk re­fe­ren­da over de meest ver­gaan­de voor­stel­len.

Ge­ïn­spi­reerd door de pro­tes­ten in Frank­rijk kwa­men za­ter­dag ook in an­de­re lan­den ‘Ge­le Hes­jes’ in ac­tie, waar­on­der Ne­der­land, Bel­gië en het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk.

(NU)

Fran­se po­li­tie pro­beert de ‘Ge­le Hes­jes’ in be­dwang te hou­den. (Fo­to: In­ter­na­ti­o­nal News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.