Is­ra­ël vol­tooit zoek­tocht naar smok­kel­tun­nels Hez­bol­lah

Times of Suriname - - BUITENLAND -

LI­BA­NON ­ sra­ël is ge­stopt met het zoe­ken naar smok­kel­tun­nels van de mi­li­tan­te Li­ba­ne­se be­we­ging Hez­bol­lah.

Za­ter­dag is de laatste tun­nel ge­von­den, on­ge­veer 55 me­ter on­der de grond. Die be­gon in Li­ba­non, on­ge­veer 800 me­ter voor de grens, en ein­dig­de en­ke­le tien­tal­len me­ters na de grens in Is­ra­ël.

Eer­der wa­ren vijf an­de­re tun­nels ont­dekt. “Vol­gens on­ze in­schat­tin­gen zijn er geen tun­nels meer naar Is­ra­ël ”, zei een Is­ra­ë­li­sche le­ger­woord­voer­der. Vol­gens hem zijn al­le ge­von­den tun­nels al ver­woest of wor­den die nog ver­woest. Is­ra­ël zegt dat Hez­bol­lah ja­ren­lang in het diep­ste ge­heim aan de tun­nels heeft ge­werkt. Daar­mee zou de be­we­ging hon­der­den strij­ders de grens over heb­ben wil­len smok­ke­len. Die moesten dor­pen en mi­li­tai­re com­plexen in het noor­den van Is­ra­ël aan­val­len als er ooit oor­log zou uit­bre­ken, al­dus Is­ra­ël. Be­gin de­cem­ber had Is­ra­ël de ope­ra­tie te­gen de tun­nels aan­ge­kon­digd. De VN-mis­sie aan de grens van Is­ra­ël en Li­ba­non heeft het be­staan van tun­nels be­ves­tigd. Dat is vol­gens de mis­sie in strijd met een VNre­so­lu­tie die in 2006 een ein­de maak­te aan de laatste ge­vech­ten tus­sen Is­ra­ël en Hez­bol­lah.

(NU)

Eén van de smok­kel­tun­nels. (Fo­to: In­ter­na­ti­o­nal News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.